เผยผลชันสูตร คุณแม่ของน้องเมย์ รัชนก แล้ว

จากเมื่อวานนี้ ที่มีรายงานว่านั ก กี ฬ าแ บ ดมิ นตั นทีมช า ติไ ท ยอย่าง น้องเมย์ รัชนก ได้สู ญเ สี ยคุณแม่ไปอย่างก ะ ทั นหั น ซึ่งได้ส่งไปชั นสู ต รถึงส า เ ห ตุการเ สี ยชี วิ ต


ที่ก่อนหน้านี้ทราบว่าคุณแม่ได้มีการต ร ว จหาเ ชื้ .อ.โ. ค. .วิ ..ด แต่ไม่พ. บ.เ ..ชื้. อและตร ว จทุก 5 วัน เนื่องจากคุณพ่อ วิณัศชัย ติดเชื้อและรั ก ษา ตัวอยู่

เมื่อช่วงเช้า 20/08/64 คุณแม่มีอ า ก ารห า ยใ จ ไม่ ออก จนต้ อ งรี บนำส่งรพ โดยระห ว่ างทางนั้ นมีการ ปั๊ มหั วใ จคุณแม่

แต่สุ ดท้ า ยคุ ณแม่ก็จ า กไปอ ย่ า งส ง บ ทำให้เ ห ตุก า ร ณ์นี้เป็นเ รื่อ งที่ช็ อ คและสร้ าง คว า ม เ สี ยใ จให้กับน้องเมย์อย่างมาก

เพราะมันกะทั น หั นจนตั้ ง ตั วไม่ได้ ต่อมาได้ส่งคุณแม่ไปทำการชั น สู ต รเพื่ อหาส า เ ห ตุ ต่ อ ไ ป

ล่าสุด โค้ชเป้ ออกมาเผยว่า คุณแม่น้องเมย์นั้นมีอ าก า รห ล อ ดเ ลื อ ดหัวใ จตี บ ทำให้หั วใ จล้ มเ ห ล วเ ฉี ย บพ ลั น

ทางด้านน้องเมย์ ยังช็ อ คและเ สี ยใจกับเ ห ตุก า ร ณ์นี้เพราะทุกอย่างเ กิ ดขึ้นไวมากและอย่างไม่ค า ดคิด แต่เมย์เผยว่า พ ร้ อ มที่จะสู้ต่ อเพื่ อแ ม่

โดยน้องเ ม ย์บอกว่า จะขอเ ก็ บคุณแ ม่ไว้ก่อน รอเ ว ล า ถึงจะทำพิ ธีส่ งคุณแ ม่ก ลั บส ว ร ร ค์

ข้ อ ค ว า มน้ อ งเ ม ย์

น้องเมย์ กับ คุณแม่

น้องเมย์ รัชนก

Leave a Reply