เผยภาพ หญิงสาว บุกอู่ซ่อมรถ ลักถัง200ลิตร พอรู้สาเหตุเอาผิดไม่ลง

เมื่อวานนี้ 20/08/64 มีรา ยง านข่างผ่านทางเ พ จเฟ ซบุ๊ค ที่ใช้ชื่อว่า ป ทุ ม ธ า นี ที่ นี่ มี แ ต่ เ รื่ อ ง ได้เผยเ รื่ อ งร า ว เกี่ยวกับ

คนร้ า ย ข โ ม ยของ ที่อู่ซ่ อ มรถแ ห่ งหนึ่ง และ ก ล้ อ งส าม า ร ถจั บภา พ ได้ ซึ่งทาง เจ้าของอู่ คือนายวิ รั ต น์ ท องป ร ะเ ส ริ ฐ ได้บอกว่า ตนได้ตั้ งถั งข น า ด 200 ลิตร ไว้ที่ข้ า งร้ า น เป็นถั งที่ใ ช้ใ ส่อ ะไ ห ล่เ ก่ า

ช่วงเช้าที่ตนมาเ ปิ ดร้านนั้น ได้สั งเ ก ตเห็นว่าถังใ บดั งกล่ า วได้ห า ยไป จึงเปิดกล้องดู แล้วเห็นว่า มีผู้ห ญิ งขั บ ร ถสามล้ อมาจ อ ดที่หน้าบ้าน

แล้วเ ดิ นเ ข้ ามาล า กถัง ไป เมื่อมีห ลั กฐ า นว่าถังได้ถู ก ข โ ม ยไป จึงไปที่ส น. เพื่ อล งบั น ทึ กป ระ จำ วั น ทั้งนี้ เจ้าข อ งอู่เผยต่อว่า เว ล าช่ ว งที่เ กิ ดเ ห ตุกับตนไปเ ปิ ดร้ า น พ ล า ดกันแค่เ สี้ ย วนาที

ล่าสุด ตำ ร ว จได้ จั บ ตั ว ห ญิ งคน นี้ได้แล้ว และห ญิ ง ส าวไ ด้ข อโ ท ษพ ร้ อ มทั้งย อ ม รั บว่า

ได้นำข อ งที่อยู่ในถังไปข า ยห ม ดแล้ว ได้เ งิ นมา 160 และส า รภ า พว่า ที่ต้องทำ เพราะไม่มีเ งิ นที่จะซื้ อข้ า วกิน

พอท า งเ จ้ าข อ งได้ยิ นเช่นนั้น จึงส งส า รและเ ห็ นใ จ เลยตั ด สิ น ใ จ ไม่เอาเรื่อง แต่ก็ได้ตั กเ ตื อ นถึงก า รก ระ ทำที่มั นไ ม่ ดี

เ นื้ อ ค ว า ม

เ จ้ าข อ งร้ า น

ร้ า น ที่เ กิ ดเ ห ตุ

Leave a Reply