สุดเศร้า ปุ๊กลุก โพสต์แจ้งข่าวร้ายคุณแม่สุดที่รัก

เป็นเรื่องสุดเศร้าสำหรับเช้านี้ เมื่อสาวปุ๊กลุก ฝนทิพย์ ได้ออกมาป ระ ก า ศข่ า วสุดเ ศ ร้ า กับการจากไปของคุณแม่ของเธออย่างไม่มีวันก ลั บ มา

ซึ่งก่อนหน้านี้ สาวปุ๊กลุก พึ่งได้มีป ระ เ ด็ นในทางโ ซเ ชี ย ลไป เมื่อคุณแม่ของเธอล้ ม จนส ล บ และไม่ได้สติ

ทำให้เธอนั้นตกใจมาก และได้นำตัวส่งโ ร งพ ย าบ า ลทันที เธอนั้นนั่งอ ธิ ฐ านจนคุณแม่ฟื้ นก ลั บมา พร้อมเผยปา ฏิ ห า ริ ย์มีจริง

แต่ก็ได้มีด ร าม่ า เมื่อสาวปุ๊กลุก ออกมาวิ พ า กษ์วิ จ า ร ณ์การทำ ง า นของเจ้าห น้ าที่ บุ ค ล า ก รทางการแ พ ท ย์ ในครั้งนั้น ทำให้เป็นเ รื่ อ งร า วใหญ่โต

มีช า วเ น็ ตมากมายเข้ามา วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ กันอย่างมากกับการ ก ระทำ ของเธอ ที่ออกมาว่าบุคลา กรทางก า รแ พ ท ย์ พร้อมกับตำห นิเธอ

ทั้งเรื่องเรียกรถพ ย า บ า ลมาแต่ เลื อ กจะขั บส ว นทางออกไป ทั้งว่าที่แ พ ท ย์ช่วยเ ห ลื อแล้ว แต่เธอ ก ลั บว่าแ พ ท ย์พร้อมขอบคุณพระเจ้าแ ท นที่จะขอบคุณแ พ ท ย์

รวมถึงหลังจากนั้นไม่นาน ยังปร ะก า ศข อล ดส ถ า นะกับแ ฟ นหนุ่ม ไมค์ ภัทรเดช เพราะเธ อบอกว่าตัวเ ธ อนั้นไม่เห มื อ นเ ดิม ตั้งแต่แม่ป่ ว ย เธอเป็นห่วงแม่ละอยากโ ฟ กั สเรื่องแม่ก่อน

และล่าสุดเธอได้ออกมาแ จ้ งข่ า วร้ า ยผ่านทางไอ จีตนเอง ว่าคุณแ ม่ได้จากไปแล้วอย่างส ง บเมื่อคืนนี้ และขอให้พื้ นที่ทางไอจีแจ้งข่าว ร า ยละเอี ย ดต่างๆจะแ จ้ งให้ทราบอีกที

ท่ามกลางแ ฟ นค ลั บที่เข้ามาให้กำลังใจกันมากมาย รวมถึงคนในว งก า รเช่นกัน เธอนั้นก็ข อ บ คุ ณทุ ก ค นจากหั วใ จด้วย ขอเป็นกำ ลั งใ จ และขอแ ส ด งความเ สี ยใจด้วยนะคะ

โพสต์ ปุ๊กลุก

แฟนๆให้กำ ลั ง ใจ

ปุ๊กลุก ฝนทิพย์

Leave a Reply