หมู พิมพ์ผกา เล่าเหตุการณ์ ถ่ายวิดีโอเห็น UFO

สำหรับคุณแม่คนสวย แม่หมู พิมพ์ผกา ของพ ร ะเ อ กห นุ่ มห ล่ อ อย่าง นาย ณภัทร มั กจะมีโ มเ ม้ น ในมุ มน่ ารั กของส อ งคนออกมาให้ตามฟิ นกันอยู่เ รื่ อ ยๆ

ก่อนหน้านี้ แม่หมู ได้ถูกช า วเ น็ ตแ ซ ะถึงเรื่องไม่ช่วยบ ริ จ า คบ้างหรอ โดยแม่หมูไม่อยู่นิ่ง ออกมาฟาดก ลั บด้วยส ลิ ปการโ อ นเ งิ นที่ลูกชายทำ บุ ญ

ล่าสุดทางด้าน แม่หมู พิมพ์ผกา ออกมาเผยถึงเห ตุ ก า ร ณ์ ที่เจ้าตัวบอกว่า ไม่เ ค ยพูดหรือบ อ กใครเลย เก็บไว้ ค น เ ดี ย วมาน า นห ล า ยปี

ที่ไม่ย อ มบ อ กใคร เพราะก ลั วว่า ถ้าพูดไปจะไม่มีคนเ ชื่ อ กับสิ่ งต นเ อ ง นั้ นไปเจอมา

ซึ่งแม่หมูได้แ ช ร์โ พ ส ต์ค ว า มท ร ง จำของเ ฟ ซ บุ๊ คส่วนตัวที่แ จ้ งเ ตื อ น เป็นภ า พข อ ง ปี2559 ที่ตนกับลูกชายได้เดินทางไปเ ที่ ย วพ ม่ า

เพื่อไปหา ห ม อ ดูชื่ อดั งที่ย่ า งกุ้งและได้เขียนเล่าทำนองว่า เป็นท ริ ปสุ ดท้าย ที่ได้ พ บกับห ม อ ดูอีที

ช เ ว ด า ก อ ง เป็นที่นั่งส ม า ธิ แถมแม่ยังได้เ ห็ น U F O แล้วถ่ายบั น ทึ กเก็บไว้ แต่ไ ม่ ไ ด้ บ อ กใ ค ร

หลังจากที่ หมู พิ ม พ์ ผ ก า เ ผ ยเรื่ อ งนี้อ อ กไป แฟนๆ ต่างเข้ามาแ ส ด งค ว า มเ ห็ นกันอย่างล้ นล า ม แถมบอกว่าแม่ เ ป็ นค น ที่โ ช ค ดีม า กๆ

แฟนๆ คอมเม้นต์

ภาพจากอินเตอร์เน็ต ไม่ใช่ของแม่หมู

รูป แม่หมู

Leave a Reply