หน่อย บอกเลิก เคน ไม่ยอม ทุ่ม 5 แสนเพื่อง้อ

เผยถึงเรื่องราวที่ทำให้ หนุ่ม เคน ธีรเดช เ สี ยน้ำตาไม่พอ ยังต้องเ สี ยเ งิ นเป็นแ ส นอีกด้วย โดยบอกว่า จะไม่ยอม มันไร้สาระ

สำหรับพ ระ เ อ ก ห นุ่ มต ล อ ดก า ล อย่างเคน ธีรเดช กับ ภ ร ร ย าคนสวย หน่อย บุษกร ซึ่งเป็นคู่ รั กที่ย าว น า น ม า ก และมีบุ ต รชายด้ ว ยกัน 2 คน คือ น้องคุณ กับ น้องจุน

แถมยังมีโมเ ม้ น ต์ของค ร อ บ ครัวน่ารัก ให้ชมกันอยู่ เรื่ อ ยๆ จนห ล ายค นอิ จ ฉ าทีเดียว

ก่อนหน้านี้ ทางผู้ จั ดล ะ ค รค นเ ก่ ง หน่อย บุษกร เพิ่งอวยพรวั นเ กิ ดลูกชาย พ ร้ อ มล งรูปต อ นตนเองตั้งค ร ร ภ์ ทำเอาบ ร ร ดาช า วเ น็ ตต่างคิดว่าเจ้าตัวนั้นท้ อ งลู กอีกคน

ล่าสุด หนุ่ม เคน ธีรเดช กับ หน่อย บุษกร ได้ออกมาเ ล่ าถึงค ว า มรั กเมื่อ 21 ปีก่ อ น

โดยหนุ่มเ คน เล่าว่า ตนป ลื้ มสาวค น นี้ม าก เพราะคุ ยด้ ว ยแล้วรู้ สึ กส บ า ยใ จ เป็นตัวข อ งตั วเ อ ง ในช่ ว งแ ร ก โท รไปจี บด้ ว ยการเ ล่ นกี ต้ า ร์

แต่ระห ว่ า งที่ หน่อย บ อก เ ลิ ก เคน นั้น ห นุ่ มเ ค นอยู่ ต่ า งป ระ เ ท ศ จึงต้ อ งเ สี ย ค่ าโ ท ร ศั พ ท์เป็นแ ส นบาท เ พื่ อที่จะโ ท รม าคุ ย

งานนี้ แฟนๆ เข้ามา ค อ มเม้ น ต์กันย กใ ห ญ่ ทั้งอิ จ ฉ าสาวหน่อยกันเป็นแ ถ ว และยังบอกอีกว่า หนุ่มเคน เป็นผู้ช า ยที่อ บ อุ่ นมาก

เคน – หน่อย

หน่อย บุษกร

เคน กับ ลูกๆ

Leave a Reply