ป่วยหนัก ต่อง สาวิตรี เผยต้องกินยาทั้งชีวิตไม่มีทางหาย น้ำหนักลดฮวบ

สำหรับนักแ ส ด งรุ่ นให ญ่ อย่าง ต่อง สาวิตรี อยู่ในว งก า รมายาวนาน และมีผ ลง า น มา ก ม า ย ที่ห ล า ย คนต่ า งก็รู้จักเธอ

ก่อนหน้านี้ ได้ออกมาเล่าถึงเ รื่ อ ง รา วชี วิ ตของเธอ ที่ต้องผ่านอุ ป ส ร ร คมาย ากลำ บ า ก ซึ่งคุ ณต่ อ งเล่าว่า

ตนต้ อ งทำง า นตั้งแ ต่ต อ นเ รี ย นเพื่อ ส่งเ สี ยเ ลี้ ย งตัวอง พอช่วงเข้าว ง ก า รแรกๆนั้น ทางบ้ า นไม่ย อ มรั บเลย

เพราะเห็นว่าเป็นการเ ต้ นกิ นรำกิ น แต่คุณต่องก็อ ดท นต่ อ สู้ จนนำเ งิ นที่หาได้ ไปให้กับค รอ บค รัว

ด้วยค ว ามที่คุณต่ อ งนั่นเป็นค น ที่ มีผิ วพ ร ร ณดีทำให้ห ล าย คนคิ ดว่า เป็น ผู้ ดี บ้ า น มี ฐ า น ะ

บวกกับเ ว ล าเล่ นล ะค ร ก็ได้รั บ บ ทเป็นผู้ ดีอยู่ต ล อ ด เมื่อหั นมาม องชี วิ ตจ ริ งนั้นต ร งข้ า มกันไปห ม ดเ ล ย

ล่าสุด ต่อง สาวิตรี ได้พู ด ถึงเกี่ ย วกั บเรื่ อ ง สุ ข ภ า พของต นเ อ ง ว่า เ ริ่ มป่ ว ยตั้ งแ ต่อา ยุป ระ ม า ณ 20

โดยจะมีอ า ก า ร เ ห นื่ อ ย ง่าย ร ว มไปถึ งน้ำห นั กที่ล ดล งเ ร็วอย่ า งน่าใจ ห า ย ต้ อ งรั ก ษาและกิ นย าไปต ล อด ชี วิ ต

มั นไม่ มี ท า งห า ย ข า ด ทำได้พ ย าย า มไม่ให้เ ห นื่ อ ยม า กเกิน เพราะอ าจ ถึ งชี วิ ตไ ด้ ต่อมาทราบว่า โร คนี้ คือ

โ ร ค ไ ท ร อ ย ด์ ไม่ว่าจะกิน หรือทำอ ะ ไรต้ อ งร ะ วั งม า กเป็นพิเ ศ ษ เลยเริ่มหันมาอ อ กกำ ลั งก า ย และดู แ ลตั ว เ อ งมากขึ้น

รูป ต่อง สาวิตรี

ภาพจาก ร า ย ก า ร

คุณต่อง

Leave a Reply