เปิดประวัติ ผู้กำกับโจ้ อดีตแฟนดาราดัง ในวงการบันเทิง

สำหรับข่ า วที่มีคนให้ค ว า มส น ใ จอย่างมาก ก า รสั่ งย้ า ย ผู้ กำ กั บโจ้ ซึ่งเป็นผู้ กำ กั บอยู่ที่อำเ ภ อเ มื อ งน ค ร ส ว ร ร ค์

เกี่ ย วกั บเรื่องผู้ ต้ อ งห าค ดีดัง เรามาย้ อ นดูป ร ะวั ติของผู้ กำ กั บโจ้ ที่มีดี ก รีเ ค ยเป็นแ ฟ นของด า ร าดั ง

ประวัติ พ.ต.อ ธิ ติ ส ร ร ค์ อุ ธ น ผ ล เราจะ รู้ จั กกันในนาม สารวัตโจ้ ที่มีฉายา โจ้ เฟอร์รารี ซึ่งเขา เ ป็ นเจ้าร ถส ป อตหรูหลายคัน แถมยังโ ด่ งดั งทั้งในว ง ก าร บั นเ ทิ งและสั งค มไ ฮโ ซ

สมัยที่เขายังเป็น สารวัตโจ้อยู่นั้น ได้มีร า ยงานว่า เขาเป็นอ ดี ตแ ฟ นของนั กแ ส ด งส า วในก ลุ่ มแ ก๊ งนา งฟ้ า นั่นคือ

เ ม ย์ พิ ช ญ์ น า ฏ อีกด้วย ถึงขั้งล งทุ นคุ กเ ข่ าข อแ ต่ ง ง า น ท่ามก ล า งวั นเ กิ ดของสาวเมย์ ที่เ ต็ มไปด้วยเ พื่ อ น ส นิ ท

แต่ยั งไม่ทั นที่ส า วเ ม ย์จะต กล งย อ มรั บ ก็ได้มีรู ปแ ต่ ง ง า นข อ งสา รวั ตโ จ้ออกมา

โดยเ จ้าส า วในภาพคือ แจน นิ ศ ารั ต น์ ที่เป็นไ ฮโ ซเจ้ า ข อ งเ ต้ น ท์ ร ถ ห รู พ ร้ อ มภ า พที่อุ้ มลู ก ช า ย ต่อมาทั้งส า ร วั ตโจ้และสาวเมย์ได้เ ลิ กกั นไป

ล่าสุด ท ร า บว่า สารวัตโจ้ สร้ า งผ ลง า นให้กับตัวเอง จนได้เ ลื่ อ นขั้นเป็นผู้กำกั บ ที่อำเ ภ อ เมื อ งน ค ร ส ว ร ร ค์

เมื่อย้ า ยม าใหม่ๆ ก ลุ่ มตำ ร ว จต่ างดี ใจ เพราะเขาเป็ น ตำ ร ว จจิ ตอ า ส า น่าจะเป็นค น ดี

แต่ก ลั บมีเห ตุ ก า ร ณ์บางอ ย่ า งเ กิ ดขึ้ นกั บผู้ต้ อ งห าค ดีดัง เห ตุรี ดเ งิ น 2 ล้านบาท จนโ ด นสั่ งย้ า ยด่ ว น

แ ฟ นปั จจุ บั นของผู้ กำ กั บ โ จ้ นั่นคือ ใบเตย พ ร พ จี ที่ตอน นี้เป็นพิ ธี ก รอยู่ช่ อ งวัน ได้อ อ กมาเผยว่า

ไม่อยากจะเ ชื่ อว่าเขาจะทำแ บ บ นี้ เพราะเขาเป็นคนที่ซื่ อมาก บางทีก็คิ ดว่าจะอยู่บ นโ ล กนี้ อ ย่ า ง ไ ร

อย่ า งไรก็ตาม คนที่สั่ งย้ า ยนั่นคือ พ่ อข องใ บเ ต ย แ ฟ นส า วข อ งผู้กำ กับโ จ้นั่ น เ อง

เ นื้ อข่ า ว

ผู้ กำ กั บโจ้

ผ ก ก โ จ้

Leave a Reply