นิกกี้ ฟาดกลางไอจี คิ้ม อย่ามามั่วด่าสลิ่ม

จากป ร ะเ ด็ นที่ทำใ ห้เ กิ ดเ ป็ นก ระแ ส ด ร าม่าอ ย่ า งหนัก เมื่อนิ ก กี้ไปค อ มเ ม้ นต์โ พ ส ต์ รู ปของเ จ น นิ เ ฟ อ ร์ คิ้ม ที่ล ง ผ่ า นท า งไอ จี

เนื่องจากก่ อ น ห น้ านี้นั ก ร้ อ งเ สี ย งดี อย่าง เจนนิเฟอร์ คิ้ม ซึ่งโพสต์รูปพวงม า ลั ย พร้อมทั้งเขียนข้ อ ค วา ม บ ร ร ย า ยถึงค ว า มจ ง รั กภั ก ดีต่อท่ า นพ่ อ ร.9 ว่า

ทุกวันนี้ จะแ ส ด งค ว า ม รักก็เห มื อ นเป็นค ว า มผิด แต่สำหรับตัวเ อ งนั้น ทำในที่ที่ของตน เราไม่เ ค ยไปยุ่ งกั บใคร เพราะมั นเป็ นสิ ท ธิ์ของแต่ละคน

แต่อยากมีเรื่อง ใจต้องถึง ไม่พอนะเ งิ นก็ต้ อ งมีด้วย พ อเ จ อห น้ า ก็ห้ า มห นี สุดท้ายจะยังยื นยั นที่จะตั้ งโ ต๊ ะไห ว้เ จ้ า

หลังจากโพสต์เ ผ ยออกไปทำเอาบ ร รด าแฟนๆ และเ พื่ อ นในวงการบันเทิงต่างเข้ามาแ ส ดงคว า มคิดเห็นกันมากมาย

แล้วอยู่ๆก็ก ล า ย เป็นเรื่องด ร าม่ าที่ร้ อ นร ะ อุทีเดียว เมื่อหนุ่ม นั ก แ ส ด งที่ชอบส ร้ า งเ สี ย งหั วเ ร าะ อย่าง นิกกี้ ณฉัตร

ได้เข้ามาตอบเ ม้ น ต์เ ช่ นกัน โดยส่งเป็นรูปหัวใจ จนมี ช าว เ น็ ตเข้ามาต่อว่า นิกกี้ ทำนองว่า ข อเ ลิ กติ ด ต า ม ข อ ไม่ดูผ ล ง า น

พร้อมบอกว่า นิกกี้นั้นเป็นส ลิ่ ม และยังพ า ดพิ งไปถึงแ ฟ น ส า ว ก้อย อรัชพรอีกด้วย

พอหนุ่มนิกกี้เห็นก็เ กิ ดโ ม โ ห พร้อมทั้งฟ า ดก ลั บแรงๆ โดยว่า จะเ ลิ กติ ดต า ม ไม่ดู ไม่ว่าไม่โก ร ธนะ มาว่าเ ป็ นส ลิ่ ม อ ย่ าด่ ามั่ วนะ

ค อ มเ ม้ น ต์

นิกกี้ ณฉัตร

เจนนิเฟอร์ คิ้ม

Leave a Reply