แจง เมียแจส ลั่น ไม่กลัว อยู่คนละฝ่ายก็ได้

ป ระเ ด็ นด ร า ม่ า ก็ยังมีมาเรื่ อ ยๆ สำหรับก า รแ ส ด งคว ามจ ง รั ก ของนั กร้ อ งตัวแ ม่อย่าง เจนนิเฟอร์ คิ้ม

ที่โพ ส ต์รูปผ่ า นท า งไอจี และเขี ย นข้ อค ว า ม ถึงบ ร รย า ย ว่าต อ น นี้ ถ้าจะแ ส ด งค ว า มรั กต่ อพ่ อ ร 9 มันก ล า ยเป็นเรื่ อ งที่ผิ ด

ซึ่งก่อนหน้านี้ ก็เป็นห นุ่มนิ ก กี้ ที่มาเ ม้ น ต์ในโพ ส ต์นั้น แต่ก็โ ด นแ ซ ะแ รง จนต้องอ อ กมาฟ า ดกันดุเ ดื อ ดก ล า งไอจีแม่ คิ้ มที เ ดี ย ว

ล่าสุด ทางด้าน แจง ภ ร ร ยาคนส ว ยของนั ก แ ส ด ง แจ๊ส ชวนชื่น ก็เป็นอีกห นึ่ งค นที่เข้ามาแ ส ด งค ว า มคิ ดเห็นโพส ต์ดั งก ล่ า ว

แต่ก็ไม่พ้ นที่จะเ กิ ดด ร าม่ าขึ้น เพราะมีชาว เน็ ตเข้ามาต่ อว่า จนสาวแจง รีบเข้ามาตอ บอย่างร ว ดเ ร็ วโดยร่ายยาว ว่า

อย า กให้ทุ ก ค นแ ย กแ ย ะ ไม่ก้ า วก่ า ยกั นกัน บางค น อยู่ต่ า งฝ่าย ก็ยังเป็นเพื่ อ นกัน พร้อมทิ้ งท้ า ยว่า อยา กให้ค นอื่ นเค า ร พ ก็ต้องเคา ร พเขาก่อน

งานนี้ ทำเอาบรรดาแฟนๆ และช า วเ น็ ตคนอื่นๆ ต่างเข้ามาแส ดงค ว า มคิ ด เห็น ว่าแจงนั้นเป็นคนที่คิ ด ดีมาก และขอชื่ นช มอีกด้วย

ค อ มเ ม้ น ต์ ต่ า งๆ

แจง – แจ๊ส

แจง

Leave a Reply