อดีตเจ้าหน้าที่ธนาคาร โด นตำรวจบุ กจับ หลังแอบถอนเงิ นลูกค้าไปใช้

อดีตเจ้าหน้าที่ธนาคาร โด นตำรวจบุ กจับ หลังแอบถอนเงิ นลูกค้าไปใช้

เป็นอีกข่าวหนึ่งที่ผู้คนให้ความสนใจมาก เนื่องจากมีผู้เสี ยหา ยนับร้อยบัญชี

ซึ่งมีอดีตเจ้าหน้าที่ธนาคารระดับสูงได้มีการแอบเบิกเ งินของลูกค้าไปใช้ส่วนตัว

มูลค่ารวมแล้วกว่า 60 ล้านบาท สืบเนื่องมาจาก นางวรัญญา วิริยะ วัย 55 ปี

เคยเป็นเจ้าหน้าที่การเงิ นระดับสูงในธนาคารแ ห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี

โดยเธอมีหน้าที่ในการดูแลเงิ นฝากและถอนของลูกค้า แต่ปรากฏว่า

ในช่วงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2561 เจ้าตัวได้มีการแอบ

บันทึกรายการถอนเงิ นจากบัญชีของลูกค้าหลายร้อยคน ซึ่งลูกค้าทุกคนมีเงิ นฝาก

ของธนาคาร ทางผู้ต้องหาได้มีการถอนเ งินเอาไปใช้ส่วนตัว เป็นจำนวนตั้งแต่

5O,OOO บาทจนไปถึง 1OO,OOO บาท โดยถอนไปหลายครั้งมากๆ

ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้สร้างความเสี ยหา ยถึง 6O ล้านบาท เรียกได้ว่าเป็นจำ นวนเ งินเยอะมาก

ต่อมาทำให้มีลูกค้าหลายคนเอะใจ พบความผิ ดปกติ เพราะว่ายอดเงิ น หายไป

จึงได้บอกผู้บริห ารธน าคารให้ทำการต รวจส อบ หลังจากนั้นก็ได้เห็นความทุ จริ ต

จึงได้แจ้งควา มดำเ นินคดีต่อศ าลอ า ญา โดยผู้ต้องห าสารภา พว่าทำไปเพราะติ ดพนั น

ซึ่งค ดีก็ยังไม่มีคำพิพ ากษ า แต่ผู้ต้องหาดันหล บห นีไปซะก่อน หลังจากนั้น พล.ต.ต.ไมตรี ฉิมเฉิด

ก็สั่งการ พ.ต.อ.พัฒน พงศ์ ศรี พิณเพ ราะ ผก ก.1 บ ก.ปอ ศ. ตามไปจั บกุ มได้ในที่สุดที่หมู่บ้าน

แ ห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีและส่งตัวให้ศ าลเพื่อดำเนินค ดีต่อไป

เป็นอุท าหร ณ์คอยตรว จสอ บจำนว นเงิ นในบัญชีตัวเองกันด้วยนะคะ

Leave a Reply