อั๋น ภูวนาท ตอบข้อสงสัย บ้านผกก.โจ่ รวย? แซะเจ้าของม.ดัง

สำหรับเรื่องราวของผู้ กำ กั บโ จ้ ที่เป็นป ระเ ด็ นร้ อ นแ ร งอยู่ต อ น นี้ และมีหล า ย คนจั บตาม อ ง

ถึงค ดีดังก ล่ า ว รวมไปถึงส ง สั ยว่าทำไ มถึงมีทรั พ ย์ สิ น ร ว ย อ ย่ า ง ม ห า ศ า ล

ก่อนหน้ามีรายงานว่าผู้ กำ กั บโ จ้นั้ น มีร ถห รูเ กื อ บ 30 คัน แถมยังเ ค ยซื้ อข อ งให้กับด า ร าดั งร่ ว มก ว่ าล้ า นบ า ท

จนมีแ ช ทห ลุ ดออกมาว่ามีเ งิ นซ่ อ นอยู่อีก 2 3 0 ล้ า นบ า ท ด้วยเ ห ตุนี้จึงเป็นก ร ะแ สขึ้นมาว่า ผู้ กำ กั บ โจ้มีเ งิ นเดื อ น

ไม่ถึง 5 ห มื่ นบาท แต่ทำไมมีท รั พ ย์ สินห ล า ยร้ อ ยล้ า น มั นเรียกว่าร ว ยผิ ดป กติไหม

ล่าสุด ทางพิธีกรชื่อดัง อย่าง อั๋น ภูวนาท ได้ดูการแ ถ ล งข่าว ผู้ กำ กั บ โ จ้ เข้าม อ บตัว ก็ไ ด้ นำ คำว่ า แถลง มาเผยผ่ า นท าง อิ นส ต ร าแ ก ร มส่วนตัว ว่า

ต่อมา หนุ่มอั๋น ได้นำเอาภาพที่ตนแ ค ปห น้ าจอ ซึ่งเป็นข้อค ว า มที่ช า ว เน็ตนั้นเข้ามาต อ บ เรื่องที่ว่าผู้ กำ กั บโจ้ ถึงมีเ งิ นม า ก ม า ย โดยเป็นภาพที่เผยว่า

งานนี้ ทำเอาช า ว เ น็ ตเข้ามาแ ส ด งค ว า มคิดเ ห็ นวิ จ า ร ณ์กันอย่างล้ นห ล า ม

ผ ก ก โ จ้

อั๋น ภูวนาท

หนุ่มอั๋น

Leave a Reply