แก้ว ตัดไม่ขาดอดีตสามี ลั่นขอดูแลต่อ

สำหรับ แก้ว อภิรดี ที่เป็นนั ก แ ส ด งม า กฝีมื อ มีผ ล ง า นม าก ม ายอ อ กมาให้ชมกันอยู่เรื่ อ ยๆ

ต้องบอกเลยถึงจะอายุ 55 ปีแล้ว ก็ยังดูส ว ย เ ป๊ ะเหมือนเดิม

ปัจจุบันนั้น แก้ว ใช้ชี วิ ตร่ ว มกั บ เสธ ต๊อด เรามักจะเห็นค ว า มน่ารักทั้งคู่ ที่คอยดูแ ลแล ะรั กกั น มาต ล อ ด

ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเ รื่ อ งที่ห ล า ยค นก็รู้ว่า แก้ว อภิรดี เ ค ยแ ต่ ง ง า นกับ อ๊อด โอภาส และมีลู กด้ ว ยกันถึง 3คน

ต่อมาทั้งคู่ได้ออกมาเผยว่า ได้เ ลิ กร ากั นไป โดยบ อ กแ ค่ก ลั วจะมีปั ญ ห าเ กี่ ย วกั บธุ ร กิ จ

อย่างไรก็ตาม แก้ว กับ อ๊อด ถึงจะเ ลิ ก กั นแล้ว แต่ก็ยั งตั ดกันไม่ข า ด ยังคงต้ อ งดู แ ลกันอยู่ เพราะเราทั้งคู่ เป็นพ่ อแ ม่ข อ งลูกๆ

แก้วได้เผยว่า พี่อ๊อดก็มาป รึ ก ษ าเรื่ อ ยๆ เราเป็นค ร อ บค รั วที่ไ ม่ไ ด้เ ป ลี่ ย น แต่ที่ เป ลี่ ย นคือส ถ า น ะความเป็นส า มีภ ร ร ยาของเรา

ในหน้าที่พ่ อแ ม่ลูกก็เห มื อ นเ ดิ ม มีค ว า ม รั กค ว า มผู ก พั น ธ์ต่อกัน ก็เลยต้องดู แ ลช่วยเ ห ลื อกันไป

อีกอย่างบ้านเราอยู่ใ ก ล้กัน มันก็ไม่ยากที่จะดู แ ลกัน เพราะบ้านเ ขาอยู่ห ลั งบ้านแก้วเลย

ซึ่งพี่อ๊อดเ ข าไม่ค่ อ ยพู ด หรอก จนเ ป็ นอ ะ ไร ที่ห นั กจริงๆ เขาถึงจะมาบอก

ขนาด เสธ ต๊อด ก็ยังห่ ว งใ ยพี่อ๊อด เพราะเขาบอกว่า ถือเ ป็ นค นใ นค ร อ บ ค รั วข อ ง แก้ว

แก้ว กับ ต๊อด

แก้ว – อ๊อด

แก้ว อ๊อด ลูกๆ

Leave a Reply