ป๊อก สุดเศร้า สมคิดอาการหนัก

อยู่เ กิ ดเรื่องที่ทำให้หนุ่มป๊อก ถึงกับน้ำ ต าซึ ม เพราะต้องตั ด สิ นใ จบางอย่างที่มันไม่เ ห มื อ นเ ดิ ม

สำหรับค ร อ บ ค รั วของนั กร้ อ งหนุ่มแรปเปอร์ ป๊อก ภัสสรกรณ์ และนั กแ ส ด งสาว มาร์กี้ ราศี พร้อมลูกฝาแฝด น้องมีก้า มีญ่า

ที่ช่วงนี้ทำค อ นเ ท้ นผ่านช่องยู ทู ปของต น เ อ ง เพื่อให้ติ ด ต า มค ว า มน่ ารั กของส อ งแ ฝ ด

ซึ่งก่อนหน้านี้ หนุ่มป๊อก ได้เผยถึงบ้านหลังใหม่ที่กำลังสร้าง แต่ดั นสร้างผิ ดแบบทำให้ต้องทุ บทิ้ งสร้างใหม่หมด

เจ้าตัวก็รอวันที่จะย้ า ยเข้าไปอยู่ ต่อมามีการอั ปเ ด ตว่า บ้านห ลั งนั้นใกล้เ ส ร็ จทำเอาเจ้าตัวดีใจมาก

ล่าสุด หนุ่มป๊อกกับสาวมาร์กี้ ออกมาเผยถึงเรื่องค ว า มผิ ดป ก ติของบ้าน จนเรียกว่า ขั้ นวิ ก ฤ ตเลยก็ว่าได้

เพราะส ม คิ ด สุ นั ขสุ ด รั กของค ร อ บค รั วจะไม่อ ยู่ด้ ว ยแล้ว เ นื่ อ งจ า กเ มื่ อก่ อ นในบ้ า นมีแ ค่ป๊อก กับมาร์กี้ ส ม คิ ดก็เป็นเด็ ก ดี ไม่เ ค ยเ ห่ า

อย่างดูโ ท ร ทั ศ น์ก็จะมานั่งด้วย ป๊อกย อ ม รั บเลยว่า พอ ค ล อ ดลูก ก็เ ค รี ย ดนะ เพราะบ้ า นจะมีคนเ พิ่ มขึ้ น ส ม คิ ดจะชิ นไ ห ม แต่ก็ทำทุ กอ ย่ า ง

แรกๆก็ป กติดีทุ ก อ ย่ า ง มั น มา เป ลี่ ย นตอนที่ลูกเริ่มเดินได้ วิ่ งเ ล่ น ห ลั ง จ า ก นั้ นทุ กอ ย่ า งก็เป ลี่ ย นไปเลย

สมคิดก ล า ยเป็นเ ห่ าตลอด ส่วนมาร์กี้บอกว่า สมคิดกั ดล้ อรถลูก และเห่าต ล อ ดเ ว ล า

ป๊อกก็เผยต่อว่า นิ สั ยเริ่มไม่ดีขึ้นทุกวัน เลยต้องตั ด สิ นใ จ พาส ม คิ ดไปอยู่โ ร ง เ รี ย นประจำเพื่อฝึก จะได้มีระเ บี ย บ ค ว บคุ มอา ร ม ณ์ได้ มันต้องดัดนิสัย

ก่อนที่จะพาสมคิดไปส่ง ย อ มรั บเล ยว่าทั้งแ ย่ทั้งเ ศ ร้ า จนมาร์กี้ถึงกับน้ำต าไ ห ล แต่สุดท้ายฝึกผ่านไป1อาทิตย์ก็เริ่มดีขึ้น

ป๊อก -สมคิด

มาร์กี้ – สมคิด

ป๊อก -มาร์กี้

Leave a Reply