นิกกี้ ลั่น เป็นสลิ่มคบก้อยไม่ได้ถึงรักคิ้มเหมือนแม่ แต่ขอห่างสักพัก

นิกกี้ ลั่น เจนนิเฟอร์ คิ้ม คนก็รักเหมือนแม่ แล้วจะไปให้เก ลี ยด ได้ไง แต่ ต อ น นี้ขอห่ า งแล้ว

สำหรับ ประเ ด็ นร้ อ นระอุ ที่ยังไม่มีท่าที่ว่าจะแ ผ่ ว อย่างเรื่อง นิกกี้ ที่เขาไปตอบค อ มเ ม้ น ต์ของ เจนนิเฟอร์ คิ้ม จนถูกทั ว ร์ลงห นั กถึงขั้นฟ า ดเ ดื อ ดกันกลางไอจีทีเดียว

ล่าสุด นิกกี้ ไปออกรา ยก า ร ที่มี น้าเน็ก เป็นพิ ธีก ร ระหว่างถ่ าย ทำ ได้มีการไ ล ฟ์ ส ดร่วมด้วย แต่แล้วได้มีช า วเ น็ ตค อ มเม้ น ต์ ว่าส ลิ่ ม

ทำเอานิกกี้ ถึงกับต้องตอบก ลั บก ล า งร า ยก า ร โดยเรื่องนี้มันเ กิ ดขึ้นแค่ตนไปเม้นต์ให้แม่คิ้ม แล้วก็นำมาด ร าม่ ากัน

ต้องบอกว่า ตนนั้นกับเจนนิเฟอร์ คิ้มนั้น สนิ ท เปรียบเ ส มื อ นลูกเลย ก็มีติ ด ต่ อไปหานะ ซึ่ง คิ้ม บอก ไม่ต้ อ งเป็ นห่ ว ง

หลังจากนั้น คิ้มก็โพสต์อีก นิกกี้ก็คิดแค่ว่า ห ลุ ดอีกแล้ว ก็เลยเข้าไปเม้นต์ปกติ และไปทำงาน

เมื่อกลั บมาดูอีกที โ ด นด่ าเต็มไปหมด มันโ มโ ห เลยพิมตอบไปแ บ บนั้ น

ถ้าส งสั ยว่าตนเป็นแบบที่คนเขาถา มกันไห ม นิกกี้บอกว่า ถ้าติดตามไอจีตนนั้นจะรู้ดี ว่าเป็นไง เพราะตนนั้นแสดงชั ด เจน ถ้าเป็นส ลิ่ มก็คงค บกับก้อยไม่ได้

พร้อมทิ้งท้ายว่า อย่างเจนนิเฟอร์ คิ้ม เขาเป็นแม่คนหนึ่ง จะให้ไปเก ลี ย ดได้ไง แต่ก็ได้บอกไปแล้วว่าช่ ว ง นี้ขอห่า งก่ อน นะ

เ นื้ อ หา

นิกกี้ – ก้อย

เจนนิเฟอร์ คิ้ม

Leave a Reply