เละ! นิกกี้-แจ๊ค ถูกจวก หลังนำชุดบิกินี่ เบียร์ มาถูหน้า

สำหรับนักแ ส ด งอ า ร ม ณ์ ดีอย่าง นิกกี้ ณฉัตร ที่ช่วงนี้เ รี ย กว่า มั กโ ด นก ระแ สด ร าม่ าอยู่เรื่อยๆ

ตั้งแต่เรื่องที่ไปแ ส ด งค ว า มคิดเห็นโพ ส ต์เจนนิเฟอร์ คิ้ม จนเป็นเรื่องราวโ ต้ต อ บเ ดื อ ดกลางอิ นส ต ร าแ กร ม

ล่าสุด ทางด้านนิกกี้ ณฉัตร ได้ทำช่องยู ทู ปของตัวเอง EP. ห ล อ ก สาวเ บี ย ร์ล งอ่ า ง

ได้ชวนแจ๊ค แฟนฉัน ร่วมทำคอนเท้นด้วย โดยมีแ ข กรั บเ ชิ ญเป็นนั กร้ อ งสาวสุดแ ซ่ บ เบียร์ เดอะว อ ย ซ์

ในคลิ ปจะเห็นว่านิกกี้ ได้เต รี ย มชุดบิ กิ นี่ส า ย เดี่ ย วที่จะให้สาวเบียร์ใส่ถ่ายรายการ แต่ก่อนที่จะนำให้สาวเบียร์

ทั้งนิกกี้และแจ๊คได้เอาชุดดังกล่าว มาถูห น้ าตัวเอง และทางด้านแจ๊ค แฟนฉัน ยังมีการพู ด เ ชิ งคุ กค า ม

สาวเบียร์อีก ซึ่งช่วงท้ า ยคลิ ปสาวเบียร์ก็นำชุด บิ กิ นี่นี้ใส่ถ่ายร า ยก า รจริง

เมื่อค ลิ ปนี้ได้เผยออกไป ก็ก ระแ สวิ พ า ก ษ์วิ จ า ร ณ์ถึงพ ฤ ติ ก ร ร มของสองห นุ่ มพิ ธี ก ร ว่าการก ระ ทำดังกล่าวนั้นมันไม่เ ห ม าะส ม

มันเป็นการไม่เ กี ย ร ติแขกรับเชิญ อีกทั้งพร้อมกับบอกว่า มันมีอีกหลายรู ป แบ บที่จะจัดทำถ่ายออกมาให้ดูสนุกกว่านี้

คอมเม้นต์ชาว เ น็ ต

นิกกี้ – เบียร์

ภาพในร า ยก า ร

Leave a Reply