ไฮโซแชมป์ ยอมรับได้ฉีดก่อน

รีบออกมาเคลียร์ ไฮโซแชมป์ หลังได้รับการฉีด วัคซี นจริง

ดูเหมือนว่าไม่ว่าจะทำอ ะไรก็ตกเป็ นข่าวดร าม่าตลอดสำหรับ หนุ่มหล่ ออย่าง ไฮโซแช มป์ จิรัฏฐ์ เพชรนันทวงศ์

ที่ก่อนหน้านี้ ได้ทีการค บหาดูใจกับ สาวสวย อย่าง น้ำหวาน เดอ ะเฟช The Face ที่ได้เลิกล ามาก่ อน หน้านี้

อีกทั้งในช่วงระหว่างคบหาดูใจ เกิดมีประเด็ นดร าม่าระหว่างนักแส ดงสายฮาอย่าง รัศมี แข ท่ามกล างเป็นปร ะเด็นท็อคอ็อ ฟเ ดอะท าวน์กันเล ยทีเดียว

ต่อมาเจ้าตัว ก็ได้ประกาศว่า ตนเอ ง นั้น ได้พบเชื้ อโควิ-ด19 จนเข้าก ารรักษ าที่โรงพย าบาลจนหายดีหลังจากนั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 3 กันยาย น 2564 ที่ผ่านม า เมื่อหนุ่มแชมป์ ได้โพสต์ภาพผ่านทา งช่องอิน ตราแก รมส่ว นตัว

โดยภ ายในภาพนั้นบ่งบ อกถึงการได้รับการฉี ดวั คซีน พร้ อมระบุภายใต้โ พสต์ว่า….

ท่ามกลางประเด็นดราม่า ที่ผู้คนหลายคน เข้ามาถามด้วยความส งสัยกันอย่างมากมาย

ท่ามกล างควา มสงสั ยขอ งผู้ที่เห็ น พร้ อมกับตั้ งคำถามเพื่ อที่รอการชี้แ จง

แม้แต่เพ จดังอย่าง เจ๊ม อย 1 0 8 ก็ได้ออกมาโพ สต์ถึงประเด็นที่ ไฮโซแชมป์ได้ฉีดไ ฟเซ อร์ก่อ น…..

งานนี้ก็ทำเอา ไฮโซแ ช ม ป์ ได้รีบอ อกมาแจงด่วนถึงประเด็นที่หล ายๆค นเ ฝ้ารอคำต อบว่า….

ภาพของหนุ่มแชมป์

โพสต์ที่ได้ออกมาแจงส่วนตัว…

Leave a Reply