เบลล่า ราณี ทำบุญใหญ่ ถวายทองคำ 1.5 กิโล

สำหรับน า งเ อ กชื่อดังอย่าง เบลล่า ราณี ต้องบอกเลยว่า เป็นน า งเ อ กทั้งในจ อและน อ กจ อจริงๆ

เพราะจะเห็นว่าเจ้าตัวนั้นอ อ กมาช่วยเหลื อชาวบ้ า นต ล อ ด โดยมีแ ฟ นหนุ่มอย่างเวียร์ ศุกลวัฒน์ ที่คอยอยู่ข้างๆตลอด

แถมยังมีภาพห ว า นๆของทั้งคู่ออกมาให้ชมกันอยู่เ รื่ อ ยๆ มีหลายคนที่อิ จ ฉ าความรักของทั้งคู่

ก่อนหน้านี้ เป็นช่วงส ถ าน กา ร ณ์ค่อ นข้ า งแ ย่ ทางด้านสาวเบลล่า ได้จัดทำก ล่ อ งน้ำ ใ จขึ้นมา เพื่อช่วยเห ลื อผู้เ ดื อ ดร้ อ น

ล่าสุด เบลล่า ราณี ได้เดินทางไปจั งห วั ดสก ลน ค ร กับเพื่อนๆและครอบครัว เข้าร่วมทำบุญกับพระธาตุประจำบ้านเมือง

ซึ่งได้ถ ว า ยเป็นท อ งคำ 103 บาท หรือประมาณ 1.5 กิโล ใช้สำหรับการหุ้มปลียอดพระธาติเชิงชุม

แต่ทางผู้จั ดก า ร ส่วนตัวเบลล่า เผยรูปผ่านทางไอจี จะเห้นเป็นรูปสาวเบลล่าแต่งตัวในชุดไทย ที่ดูส ง่ าง า มและส ว ยมาก

ถือว่าเป็นแม่หญิ งอ อเ จ้ าจริงๆเลย ทั้งนี้ยังระบุข้อความว่า ปีที่แล้ว น้องได้มารำถ ว า ย เลยทำให้รู้ข่ า ว จึงได้บอกบุ ญกับกลุ่มเพื่อนๆ แฟนๆ

ตอน นี้ได้นำทั้งท อ งและเ งิ นที่ร่วมทำบุ ญด้ ว ยกัน ส่งให้ทางวั ดเรี ย บร้ อ ยแล้ว

เบลล่า ราณี

ของที่นำไปทำบุ ญ

พ ร ะ ธ า ตุที่สร้าง

Leave a Reply