หนุ่ม กรรชัย ถึงทำกับทำแบบนี้ หลังได้เจอกับน้องข้าวปั้น

สำหรับพิ ธี ก ร ชื่อดัง อย่างหนุ่ม กรรชัย ที่ก่อนหน้าจะมาเป็นพิ ธี ก ร ได้เป็นนั กแ ส ด งที่มากความส าม า รถเช่นกัน

กว่าที่หนุ่ม กรรชัยจะยืนจุดนี้ได้นั้นก็ส าหั สอยู่เพราะ โ ด นถู กส า รพั ด ว่าเป็นด า ร าจะแล้วมาทำต ร งนี้ได้ ห รอ

ต่อมา ก็สา มา รถเป็นผู้ป ระก า ศข่ าวได้ และก็ทำออกมาได้ดี แถมยังคอยช่วยเห ลื อสังคม

โดยเฉพาะกับเด็ก เนื่องจากส่วนตัวนั้น เป็นคนรักเด็ก ดูอย่างลู กข อ งลั ล ลาเ บ ล ตนก็ช่วยจ่ า ยค่าเท อ มให้มา2 ปีแล้ว ตกปีละ 6ล้ า น

ถึงกับบอกว่าถ้ามีปั ญ ห า เรื่องเรียนก็มาหาได้ เราก็แค่อยากคืนให้ก ลั บเขาบ้าง

ล่าสุด หนุ่ม กรรชัยไปออกร า ยก า ร3แ ซ่ บ ก็ได้มีเห ตุ กา ร ณ์ที่ทำเอาหนุ่ม กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ จนต้องป ล่ อ ยโ ฮออกมา

นั่นคือ เ ชิ ญเด็กน้อยคนหนึ่ง ที่หนุ่มเคยช่วยเ ห ลื อ ไว้เข้ามาเป็นแ ข กรั บเชิ ญ ชื่อ น้องข้าวปั้น

ที่คุณแม่น้องได้ติ ด ต่ อเข้าขอความช่ ว ยเ ห ลื อจากหนุ่ม กรรชัย เพราะน้องมีอ า ก า รเ ลื อ ดอ อ กที่ตั บต้องผ่ าตั ดด่ ว น แล้วร พ .ที่ชลบุรี มีเค รื่ อ งมื อไม่พร้อม

เรารู้จั กห ม อเด็กที่จุฬา ก็พาน้องมารั ก ษ าที่นี่ พอน้องดีขึ้น เราก็รู้สึ กส บา ยใจ

ซึ่งหนุ่มเผยว่า ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว และไม่เคยเจอหน้ากันเลย เห็นจากคนโพสต์ว่าต้ อ งก า รเ ลื อ ด

และที่ทำให้หนุ่มต กใ จห นั ก คือเห็นคุณจันทร์จิรา อุ้มลูกช า ย น้องข้ า วปั้ นเดินเข้ามาก ลา งรา ยก า ร

แม่น้องข้าวปั้ นถึงกับร้ อ งไ ห้ออกมาที่ได้เ จ อกับคนที่ม อ บชี วิ ตใหม่กับลูกชายพร้ อ มไหว้ขอบคุณ

ด้านหนุ่ม กรรชัย ก็สุดจะก ลั้ นน้ำต า ที่พู ด ถึ งกา รช่ วยเ ห ลื อ และเผยว่า น้องบอกให้ช่วยลูกเขาหน่อย

อีกทั้งตนรู้สึ กดีใ จที่ได้เ จ อน้อง เราส า ม า รถช่วยเ ห ลื อชี วิ ตคนได้ หลังจากนั้นแม่น้องข้าวปั้นได้ทิ้งท้ายว่า

ถ้าลูกโตขึ้นจะบอกว่า หนุ่ม กรรชัยคือคนที่ให้ชีวิต ถ้าไม่ได้คนนี้ ลูกก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้

งานนี้ทำเอาพิ ธี ก รรา ย กา ร 3 แ ซ่ บถึงกับน้ำต าไ ห ลไปด้วยกับเ รื่อ งร า วนี้

หนุ่ม กรรชัย

สาวแ อ ฟ

ชมพู่ อารยา

Leave a Reply