สุดอาลัย ธันวา ราศีธนู เจ้าของเพลงดัง เสียชีวิตแล้ว

ถือว่าเป็นเรื่องเ ศ ร้ าและสะเ ทื อ นใจของวงการนัก ร้ อ ง ได้สู ญเ สี ยคนในวงการไปอีกรายที่เป็นเจ้าข อ งเ พ ล งดัง ไก่ตาฟาง ด้วยโ.. ค..วิ.. .ด

สำหรับนักร้ อ งชื่อดังที่เป็นเจ้าข อ งเพลงอย่าง ไก่ตาฟาง กบเฒ่า อย่าง ธันวา ราศีธนู ซึ่งเป็นคนชาวหนองบัวลำภู

มีพี่น้องทั้งหมด 3คน ตนเป็นคนสุดท้อง เรียนจบแค่ป. 6 เนื่องจากแม่เ สี ยชี วิ ต ทำให้ไม่มีโอ ก า สได้เรียนต่อ

ส่วนคุณพ่อได้เ ลิ กกับคุณแม่และไปสร้างคร อบ ครั วใหม่ ตนเลยไปเป็นเด็กท้ า ยรถ หลังจากนั้นก็ได้ย้ า ยไปอยู่กับพ่อ แต่ไม่ส าม า ร ถอยู่ร่ ว มกันได้

จึ ง ตัด สินใ จพากันเข้าก รุ งเ ท พ ด้วยความพ ย าย า มของธันวา ที่ทำ ง า นทุกอย่าง ทั้งก่อสร้าง เด็กเสิร์ฟ

และได้มาเจอเพื่อนเก่า ชวนมาเล่นด นต รีด้วย ในน า ม วงทา นตะวัน แต่ไม่นานก็ได้แ ย กย้ า ยกันไป

ด้านธันวาก็เดิ นหน้าทำตา มค ว า มฝั นของตนเอง ในที่สุดก็ได้เป็นนั กร้ อ ง พอปี2544 ก็ได้มีผลงานชุดแรกออกมา และได้มาต่อมาเรื่ อ ยๆ

จนมาปี2549 ซึ่งเป็นชุดที่4 อั ลบั้ มตำน า นนั กสู้ ตนได้โทรไปหาดีเจกบ นักจั ดรา ยก า ร ลู กทุ่ ง โดยเ ส น อเพลงไก่ตาฟางว่า

กำลั งเป็นที่ นิ ย มของชาวใต้ เมื่อรายการลองเปิดฟังก็บอกว่ามั นดีเ ล ย แค่ป รั บเสี ย งนิดหน่อย

และในที่สุดเพลง ไก่ตาฟาง ของธันวา ก็ได้รับค ว า มนิ ย มอย่างสูง ทำให้เป็นเพลงที่ฮิ ตหูถึงปัจจุบัน แถมยังดั งไปถึงป ระเ ท ศเพื่อนบ้าน

นอกจากเพลงนี้ ยังมีอีกห ล ายเพลงที่แฟนๆชื่นชอบ และธันวามักจะใช้ชื่อสั ต ว์เป็นชื่อเพลงอีกด้วย ทั้งก บเ ฒ่ า กิ้ งก่าท อง ปล าไ ห ล และอีกมากมาย

ช่วงห ลั งมาธันวา ราศีธนู ได้เริ่มเงี ย บและห่างห า ยไปจากวงการ และมีข่ า วว่า เจ้าตัวผั นไปเปิดร้านอ าห า ร แต่ก็มีรับงานบ้าง

ล่าสุด ได้ท ร า บข่าวการจากไปของนักร้องเสี ย งดี ธันวา ราศีธนู ด้วยโ .ร .คระ บ .า ด.โ…ค. .วิ.. ด ..1.9

และได้มีบ ร รดาเพื่ อ นในว งก า รต่างโพ ส ต์ไว้อา ลั ยกันมากมาย เช่น บ่าววี ว่า ห ลั บให้สบายนะพี่

เพชร พุ่มพวง เสี ยใจกับการจ า กไปของพี่ และแฟนๆเพ ล งอีกมากมาย ที่มาแ ส ด งความเ สี ยใจ

โพสต์ของเพชร

โ พ ส ต์ ไว้อ าลั ย

ธันวา

Leave a Reply