ทีมค้นหา คนแรก เปิดใจ น้องจีน่า

เหลือเชื่อ!! ทีมค้นหาคนแรกเผยเหตุพบน้องจีน่า เพราะเหตุนี้

สร้างความฮืฮฮาและผู้คนมากมายให้ความสนใจกับประเด็นของน้องจีน่า เด็กห ญิงน้อ ยวั ยเพียง ขวบกับสิบเ อ็ดเดือน

ที่หมู่บ้านห้ วยฝักดาบ ในจังหวัดเชี ย งใ หม่ ที่ได้ห ายตัวเป็นตัว ไปตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2564

ก่อนหน้านั้ นได้มีส า ยป ริศ นา โท รเข้ามาชี้เป้า ถึงกรณีว่า น้องจีน่านั้นถูกลักพาตัว โดยชี้เป้ าหม ายไปที่ ชายรายหนึ่ง วัย 44 ปี ที่คุกคลีอยู่กับเหล่ าผู้คนในห มู่บ้ าน

ต่อมากผู้ส งสัยรายดังกล่าว ที่ทางการได้มีการสงสั ยไว้นั้น คือเพื่อนของพ่อของน้อ งจีน่ า ตามสื่อที่กล่ าวไปว่าเป็นชาวเมีย นมา

โดยผู้ต้องสงสั ยคือนาย เสี่ยว ให้รับคำสารภาพว่าได้ทำการอุ้ ม เด็กหญิงดังกล่าวไปจริง พร้อ มทั้งยื นยั นว่าไม่ไ ด้ทำไม่ดีไม่ร้ ายกับเด็ ก

เพียงแค่ก่อน หน้านั้นฝันเป็ นถึง เจ้าที่เจ้าทางที่ ถ้ำมาเข้าฝัน เผื่อที่จะทำการสังเว ยผีป่าแ ถวบ ริเวณนั้น

ล่าสุด ทางด้านของทีมค้นหาคนแ รกที่พบ ก็ไม่ใช่แค่ที่ไหน แต่เป็น น้าข องน้ องจีน่า และที มค้นหาอี กสามคน

ได้เผยว่า ตนได้เชื่อ ที่หม อดูได้ทำน ายทายทั กและชีทางมาว่าให้มาตรงนี้ อีกทั้งยังเล่าต่อถึงนาทีพ บเจอตัวน้ องจีน่า ว่า….

ทางด้านของ คุณพ่อและคุณแม่ของน้องจีน่า ได้ออกมาขอบคุ ณสำหรั บทุกฝ่ายที่ช่ วยเหลื อต ามหาตัวน้ อง

ขอบคุณภาพจากทางรายการโหนกระแส

ภาพจากรายการโหนกระแส

Leave a Reply