บอย พิษณุ ปล่อยโฮ หลังรู้ว่าคนที่รักจากไป

ถือว่าเป็นข่าวร้าย สำหรับนักร้องชื่อดังอย่าง บอย พิษณุ ได้ทราบว่าคนที่มีทั้ง คว า มผู ก พั นและค อ ยให้กำ ลั ง ใจต นเสมอมา ได้เ สี ยชี วิต

ทางด้านบอย พิษณุ ได้เผยถึงเรื่องราวดังกล่าวผ่านวิ ดี โอที่ตนอั ดเองลงในอิ นส ต ร าแ ก ร มส่วนตัว

ซึ่งจะแ ส ด งเห็นถึงความเ สี ยใจอย่างมากและน้ำต าไ ห ลตลอด ระบุว่า อยากให้คนที่ รั กและค อ ยส นั บส นุ น

มาได้เห็นค ว า ม รู้ สึ กของตน โดยคลิ ปเป็นการอัดระบ า ยความรู้สึกที่อยู่ในใจข อ งบอย ที่มีให้กับแฟนค ลั บคนนี้

พร้อมเผยว่า ตนนั้นขอร้ อ งเ พ ล งเพื่อเป็นการส่งพี่เอ๋ครั้งสุดท้าย ที่เป็นแ ฟ นค ลั บรุ่นแรกของตน อีกทั้งบอยยังบอกอีกว่า

พี่เอ๋เป็นคนที่คอยซั พ พ อ ตตนมาตลอด แม้แต่ลูกๆของพี่ก็ยังคอยเป็นำลังใจให้ตนอีก แล้วตนได้ไปเห็น โ พ ส ต์สุ ด ท้ า ยของพี่เอ๋

นั้นคือ ลูกพี่เอ๋ร้องเพลงคั ฟเ ว อ ร์ แต่พอได้อ่านข้ อค ว า มที่พี่เขียนไว้ ทำให้ผมมีความรู้สึกที่ปะปนกันไปทั้งสุ ข เศร้า เ สี ยใจกับก า รจ า กไปข อ งพี่

และวันนี้จะมาร้องเพลง วั น นี้พ รุ่ งนี้ ให้เป็นครั้งสุดท้าย มันรู้ สึ กเ สี ยใจ และแ ย่มาก

ตนต้องขอบคุณที่รั กและติ ดต า ม ให้กำลังใจตนมาตลอด ห ลั บให้ส บ า ยนะพี่เอ๋ พี่ไ ม่น่ ารีบทิ้งกันไปเ ล ย

รูปจากไอจี

ไปหาพี่เอ๋

บอย พิษณุ

Leave a Reply