สุดเศร้า อั้ม ร่วมส่ง ไฮโซแบงค์ ครั้งสุดท้าย

ถือว่าเป็นข่ า วสุดเ ศ ร้ าของวงการเลยก็ว่าได้ เนื่องจากเมื่อวันที่ 4/09/64 ได้ทราบข่ า วร้ า ยของไ ฮโ ซแบงค์ กัลยรัตน์

ที่เ สี ยชี วิ ตลงอย่างกะทั นหั นด้วยโ ร ค… ม ะเ ..ร็ .ง ทั้งนี้คนในวงการบั นเ ทิ งและแ ฟชั่ น ต่างเข้ามาแ ส ด งความไว้อ า ลั ยเป็นจำนวนมาก

ไ ฮโ ซแบงค์ กัลยรัตน์ นั่นเป็นเจ้าข อ งค ลินิ กเส ริ มค ว า มงาม อิเมจินนี่ และเดซี่ดีว่า ที่มีสาขาในห้ า งดังหล า ยแ ห่ ง จึงทำให้ก ลุ่ มคนไ ฮโ ซมักรู้จั กกั นเยอะ

โดยทางไ ฮโ ซแ บ ง ค์นั้นเป็นที่ รั กของคนห ล า ยแ ว ดว ง จึงทำให้การจ า กไปครั้ ง นี้ของเธอ เป็นเรื่องเศ ร้ ากับใครห ล า ยค น ไม่เ ว้ นแ ม้แต่รุ่ นน้ อ งสุ ดรั ก

อย่าง อั้ม พัชราภา ที่เ สี ยใจอย่างหนัก เพราะส นิ ทกันมาก แถมแบงค์ยังเป็นคนชวนมาล งทุ นเกี่ยวกับการส ะส มกระเป๋าแ บ ร น ด์เ น มอีกด้วย

ล่าสุด วันที่ 7/09/64 อั้ม พัชราภา ได้เ ดิ นทางไปร่วมพิ ธีส่ง ไฮโซแบงค์เป็นครั้งสุดท้าย

และต่อมาได้เผยภาพของตนเองคู่กับไฮโซแบงค์ผ่านทางไอจีส่วนตัว พร้อมทั้ งระบ า ยความในที่มีต่อกันว่า

มาส่งแล้วนะพี่ วันนี้อั้มอยากบอกว่า ทุกคนก็รักพี่เช่นกัน ห ลั บให้สบ า ยนะพี่

ค อ มเ ม้ น ต์ไอจี

อั้ม พัชราภา

อั้มร่วมส่ง

Leave a Reply