ดีเจภูมิ ลั่น อยากเป็น พีชอีทแหลก หลังรู้รายได้กับชีวิตที่พลิกผัน

พีชอีทแ ห ล ก สามารถพ ลิ กผั นชี วิ ตตนเองจากที่ไม่มีอะ ไรเลยกลายเป็นยูทูปเบอร์ชื่อดัง พร้อมเผยร า ยไ ด้

ดีเจภูมิ ได้เผยเรื่องราวของพีชอี ทแ ห ล ก ผ่านทางยู ทู ปช่องของตนเอง โดยเป็นค อ นเ ท้ น บุ กบ้าน พี ชอี ทแ ห ล ก กับเรื่องราวค ว า มสำเ ร็ จ

ขนาดดีเจภูมิยังอยากเ กิ ดเป็นพี ชอี ทแ ห ล ก เพราะถ อ ยรถใหม่เป็นว่าเล่น ไหนจะนาฬิกาโ รเ ล็ ก ซ์ที่เวลาเจอมักจะเปลี่ ย นต ล อ ด เราไปฟังความสำ เ ร็ จของหนุ่มคนนี้กันเถอะ

ดีเจภูมิเ ดิ นทางไปหาพีชอีทแหลกถึงที่ทำงาน พอไปถึงก็ต้องต กต ะลึ งเมื่อเห็นอ อ ฟฟิ ตให ญ่โต

พีทจึงพาเดินดูทั้ งห ม ดโดยบอกว่า ส ร้ า งห นี้มากกว่า เพราะต้องไปกู้เ งิ นมาทำ อีกอย่างตนไม่ได้มีแค่ช่องยูทู ปแต่ยังทำธุ รกิจอื่ นด้วย

อ อ ฟฟิ ตจะอยู่ 2ชั้นล่าง ชั้นที่3 ไว้เป็นที่พั กของพ นั กงา นเวลาทำงานดึกๆ ในส่วนชั้นที่4 คือพื้ นที่ส่ ว นตั วของตน

ทั้งนี้ยังแ น ะนำให้รู้ จั กกับเจน ภ ร ร ยา ที่แ ต่ งง า นกันมานาน 13 ปี และต่อมาพู ด ถึ งเรื่องการทำช่ อ งจนเป็นยูทูปเบอร์ชื่อดัง เรียกว่าตัวท็ อ ปเลยก็ว่าได้

ซึ่งพีชบอกว่า ส่วนตัวนั้นตนเป็นคนที่ชอบกินอยู่แล้ว แต่แม่ไม่อยากให้ทำ เพราะก ลั วร่ า งกายมีปั ญห า เวลามีแ ข่ งขั นก็อยากไป ที่ทำช่องนี้แม่ก็ไม่ได้เ ห็ นด้ ว ย

เรื่องการส ร้ า งช่องของตนจากเ งิ นเ ก็ บที่รวมได้ประม า ณ 1 แสน คือ เช่าทุกอย่าง รายจ่ า ยรวมแล้ว 2 ห มื่ นต่อวันได้ แ ล กกับคุ ณ ภ า พงานก็ต้องยอมเ สี ย

พอผ่าน 3-4 เดือนย อ ดวิ วขึ้นเป็น ล้ า น ก็เริ่มรู้ สึ กว่าทุนเราเริ่มก ลั บมา และเคยได้เ งิ นจากช่องนี้สูงถึง 8 แสนบาท

นอกจากช่องยูทูปที่ทำนั้น ก็มีธุ ร กิ จตัวอื่นอย่างน้ำจิ้ ม และตนก็วางแ ผ นที่จะทำพู ลล่ าร่วมกับน้อง

หลังจากนี้ได้ทิ้งท้ายว่า ทุกคนถ้าอยากทำอ ะ ไ ร ก็ทำไปได้เลย ลองไปเรื่อยๆ มันต้อง สำเ ร็ จสักวัน

เ นื้ อหา

รูปจ า กร า ยก า ร

พีชอีทแ ห ล ก

Leave a Reply