ลุงพล รถตู้คันใหม่เจิมที่วัด

จากเ ห ตุ ก า ร ณ์ค .ดีการเ สี ยชี วิ ตของน้ อ งช มพู่ ที่นายไชย์พล หรือลุงพล กับภรรยา ป้าแต๋น ที่ต กเป็นผู้ต้ อ งห าค. ดีดังกล่าว

ทางอั .ย ก า รสั่ งฟ้ อ .งทั้งคู่แล้ว โดยถูกฟ้ .อ งหลายข้ อ .ห า แต่ศ า .ลให้ป ร ะ.กั นตั วและใช้ชี วิ ตตามปกติ ไม่อ า ก า รเค รี ย ดใดๆ

ต่อมา ทางช่ อ งยู ทู ป ม น ต์โอม ของลุงพล ได้สร้างค อ นเท้น ซึ่งเผยให้เห็นว่า ลุงพลนั้ นกำลั งขั บร ถไถ

ป รั บพื้นที่หน้าบ้าน เพราะใช้ทำกิ จ ก ร ร มบ่อย จึงจะเทปูนค อ นก รี ตเพื่อสะด ว กในการใช้งาน

และยังมีการพู ด ถึ งยูทู ปเ บ อ ร์ช่ องอื่นๆ ร ะ วั งช่ ว งที่ไ ปถ่ า ยหรือไ ล ฟ์ อย่างเช่น

เป็นช่วงเ จ้ าห น้ าที่กำลั งทำง า น อาจจะไปขว า งหรือร บก ว นได้ หรือ ถ่ายติ ดตราของส ถ า นที่รา ช ก า ร

อยากให้เ ค า ร พใน เ รื่ อ งข อ งสถา นที่ด้วย จึงออกมาพูดเพราะเ ป็ นห่ ว ง ต่างคนต่างมีมุ มม อ งที่ไม่เห มื อ นกัน

ล่าสุด ลุงพล ป้าแต๋น ได้ถอยรถตู้สีขาวป้ายแ ด งเ ดิ นทางไปที่วัดด า นพ ระอิ น ท ร์ เพื่อให้ห ล ว งพ่ อเจิมรถให้

ทั้งนี้ ยังถื อโอ ก า สทำบุ ญ เส ริ มด ว ง พร้อมทั้งเ ผ ยเลขทะเ บี ย นรถ 0882

เ นื้ อค ว า ม

ร ถลุ งพ ล

ลุงพล-ป้าแต๋น

Leave a Reply