ป๋อง บุกโหนกระแส หวังแก้แค้น กรรชัย สุดท้าย…

ป๋อง กพล บุ กร า ย ก า รโ ห น ก ระแ ส เพื่อแ ก้แ ค้ น หนุ่ม กรรชัย งานนี้จะเป็นอย่างไงต้องไปดูกัน

ก่อนหน้านั้น หนุ่ม เคยบุ กไปที่ร า ย ก า รของป๋องมาแล้ว เข้าไปถึงก ล า งร า ยก า รทีเดียว พอมาวันนี้ต้องบอกเลยว่า สิ้ นสุ ดการร อค อ ยข อ งแ ฟ นๆ

เมื่อหนุ่ม กรรชัย ได้คลิ .ปนี้เผยผ่านทางช่ อ ง ยู ทู ป วัน กรรชัย ซึ่งจะเห็นป๋อง กพล มาหาก ร ร ชั ยถึงหน้าห้องอั ดร า ยก า รโ ห น ก ระแ ส

โดยป๋องบอกว่าไม่รู้มันจะอ ะ ไ รกับตนนั ก ถึงเ ว ล าที่ป๋องต้องมาเอาคื นบ้าง

ก่อนจะเข้าไปด้ า นใ น ป๋อง จั ดก า รรถหนุ่มจนเ ล อ ะทั้งคัน พร้อมทั้งประกาศว่าตนนั้นคุ มค ว า มลั บของหนุ่มไว้

ทั้งนี้ยังเอาห อ ยก ระป๋อง ที่ตนทำร่วมกับเ ส น า ห อ ยมาฝากอีกด้วย จากนั้นก็ไปเดินไปหากรรชัยถึง

ห้ อ งรา ยก า รโห นก ระแ ส ใจอยากจะเข้าไปให้ถึ งก ล า งรา ยก า ร แต่ก็ห้ า มใจไว้ ดั กรอข้างหน้าดีก ว่ า

พอหนุ่ม กรรชัย เ ปิ ดป ระตูออกมาถึงกับต กใ จที่เห็นป๋องยืนอยู่ จึงก ระโ ด ดเ ต ะไปถือว่าทั กท า ยละกัน

ตอนแรกป๋อง กพล ตั้งใจมาแ ก้แ ค้ น หนุ่ม กรรชัย แต่ไปๆมาๆ ก ลั บโ ด นเ อ งจนเ ถี ย งไม่ทันเลย ยังไม่พอแ ค่นั้ นมานั่งเ ถี ย งกันอีก

โดยป๋องท้าห นุ่ มแ ข่ งเ ต ะลูกโ ท ษ และบอกว่าเ รื่ อง อื่ นยอม แต่ถ้าเป็นด้ านกี ฬ าไ ม่ไ ด้ แ น่น อ น

เ นื้ อห า

คุณหนุ่ม-ป๋อง

หนุ่ม กรรชัย

Leave a Reply