ดราม่าหนัก มดดำถูกแบน อวยลิซ่า โยงแบมแบม-นิชคุณ

แฟ นๆ ไม่พ อใจ มดดำ หลังอ ว ยลิซ่า เ ป รี ย บเ ที ย บ แบมแบม-นิชคุณ จนขึ้ นติ ดอั นดั บ1

จากที่ลิซ่า แบ ล็ คพิ้ ง ค์ปล่อย MV เพลงใหม่ออกมา เป็นก ระแ สจนฮิตติ ดเ ท ร น

ก็เกิดเห ตุ ก า ร ณ์ง า นเ ข้ า ห นั กกับ มดดำ คชาภา โดยมาจัดร า ย ก า รแ ฉ ที่ตนเป็นพิ ธีก รอยู่

ซึ่งกำลั งอ่า นข่ า วเรื่ องการโ ซโ ล่เ ดี่ ย วของนั ก ร้ อ งสาวของไทย ลิซ่า แบล็คพิ้งค์ ที่เพิ่งป ล่ อ ยM Vใหม่มาให้ชม

และได้ห ลุ ดพูดว่า นี่คือค ว า มภูมิใจของไทย ไม่เ ค ยเห็นใ ค รไปไกลขนาดนี้ และได้ดึ งสองนั กร้ อ งดั งเข้ามาเ กี่ ย ว

อย่าง แบมแบม หรือนิชคุณ ยังไม่ได้ขน า ดนี้เลย มันร ะดั บโ ล ก ยิ นดีด้ ว ย

หลังจากที่เ ท ปนี้ได้เผยออกไป ทำให้แ ฟ นๆของทั้งแ บ มแ บ ม กับนิ ชคุ ณ ต่างเ กิ ดคว า มไม่พ อใ จกับคำพู ดของม ดดำ

พร้อมทั้งว่า ไม่ควรเอาศิ ล ปิ นไม่ว่าใครก็ตาม ไปเ ปรี ย บเ ที ย บกัน แต่จะชื่ นช มก็ได้ ทั้งนี้ในท วิ ตเ ต อ ร์ แฮ ชแท็กแ บ นมดดำ พุ่ ง ขึ้นสูงเป็นอันดับที่ 1

ถ้าแม้มดดำจะโ ด นว่า เรื่ อ งคำพู ด ไ ม่ใ ห้เ กี ยร ติผู้ อื่ นหล า ยครั้ งแล้ว แต่ก็ไม่เป ลี่ ย นตัวเองสักที

ล่าสุด ทางมด คชาภา ถึงกับต้องรีบอ อ กมาโพ ส ต์ผ่านไอจี เป็นการข อโ ท ษทั้งแบมแบม และนิชคุณ รวมไปถึงแ ฟ นค ลั บด้วย ระบุว่า

โพสต์มดดำ

มดดำ

ลิซ่า

Leave a Reply