อดีตดาราดังโวย สาวหลอกซื้อบ้าน 55 ล้าน ผิดสัญญาทำเอาช็อก

สุ ด ท น! อ ดี ต ด า ร าดัง ถูกสาวห ล อ กซื้อบ้านห รู ฉ้ อโ ก งถึง 55 ล้านบาท หลอกส า มีเ สี ยเ งิ นหลายล้าน สุดท้ายเจอเห ตุก าร ณ์ที่ทำเอาช็ อ ก

ซึ่งวัน 12/09/64 ช่วงเย็นที่ผ่านมา ได้มีรายงานว่า น า งอ นุ ส ร า จั น ท รั ง ษี เป็นอดี ตด า ร าดังของยุค 80 และส า มีน า ยธ เ น ต ร ว ง ษ า

ยืนให้สั มภ าษณ์ที่หน้าบ้านเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยบอกว่า ตอนแรกมาซื้อบ้านไว้ ก็จะมาอยู่เอง แต่ไม่ได้มาอยู่เพราะอยู่อีกหลังนึง

ต่อมาตนตั้งใจจะขายบ้านหลังนี้ และได้มีห ญิ งส า ววั ยรุ่ น ใช้ชื่อว่า แอม อา ยุป ร ะม า ณ 26 ปี ได้มาติ ดต่ อ

จะขอเช่า ซึ่งตนได้บอกว่าไม่ได้ป ล่ อ ยเช่า แต่ข า ย สาวแอมได้อ้างว่าต นนั้ นเช่าบ้านอยู่หลังละ 2แสนบาท

จากนั้นได้มีการพู ดคุ ย และต ก ล งกันที่ว่าจะขายเงิ นผ่อนบ้านห รูติ ดท ะเ ล ส า ป ให้ผ่านชำ ระเดือนละ 3 แสนบาท และวางเ งิ นด า ว น์ 5 ล้ า นบาท

แต่ทาง แอม มีเ งินไม่พอจึงต่อรองเห ลื อเงิ นดา ว น์ 1 ล้ านบาท และได้ขอเข้ามาอยู่ที่บ้านก่อน ตนก็ต อ บต กล ง

แต่แล้วไม่เ ป็ นไปตามที่ตกล งกัน เพราะจ่ายเงิ นดาน์มาแค่ 3 แสน แล้วย้ายเข้ามาอยู่ก็จ่ า ยบ้างไ ม่จ่ า ยบ้าง หลังจากนี้ สาวแอมยังไปห ล อ กคนอื่นให้ร่วมลงทุนด้วยอีก

ด้านส า มีอ ดี ตด า ร าดัง เผยว่า ได้เ ช คดูโป รไ ฟ ล์สาวคนดังกล่าวแล้ว เห็นว่าอยู่บ้ า นใ ห ญ่และคงมีค ว า มรู้

จึงมาทำเ รื่ อ งเ ช่ าซื้ อเอง และยังมาช ว นตนเล่นหุ้น ซึ่งเราก็เ ชื่ อใจเพราะเห็นมาซื้อบ้านเรา จนสู ญ เสี ยเ งิ นถึง 6 ล้านบาท

จากนั้นจึงไปเ ช คป ระวั ติก็เจอว่าห ล อ กคนแ บ บ นี้มาหลายรายแล้ว ที่ออกมาพูดกันวันนี้ก็แค่อยากเตือนให้ระวั งบุ ค ค ลนี้ไว้

เพราะเธอสร้างโ ป รไ ฟ ล์ไว้ดีมาก จากมีรถหลายคัน เ ห ลื อแค่ 1 คันแถมยังค้า งค่าไฟไว้เ กื อบ 7 หมื่นบาท ตอน นี้ได้ไปแ จ้ งค ว า มแล้ว

ทั้งนี้ สั ญ ญ าที่ต ก ล งกันได้เขียนไว้อย่างชั ดเ จ น ถ้าผิ ดสั ญ ญ าต้องออกเลย แต่ก็ไม่ยอมออก ยังมีอีกห ลา ยคนที่โ ด นห ล อ ก เพราะเธอมีคำพู ดแ บ บใสซื่อ ให้คนเ ชื่ อ

เ นื้ อห า

กบ อนุสรา

ด า ร าดั งยุ ค 90

Leave a Reply