ปิดตำนาน นักประพันธ์ ทมยันตี คู่กรรม

สุดอาลัย!! ศิลปินแห่งชาติเจ้าของนามปากกา ทมยันตี สิ้นแล้ว

วันนี้ 13 กันยายน 2564 จากสมาคมนักเขียนแ ห่งประเทศไทย ได้มีการโพสต์ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก

โดยแจ้งให้ทราบว่า คุณหญิง วิมล ศิ ริไ พบูล ย์ หนึ่งในศิ ลปินแ ห่ง ชาติ สาขา วรรณศิ ลป์ ประจำปี 2555

ได้มีอายุถึงแก่กรรมแล้ว โดยสิริอายุ 85 ปี โดยมีนามปากกาอย่าง ทม ยั นตี โ ร สล าเรน ลัก ษณ วดี กน ก เ รขา ม ายา วดี และ วิม-ลา

ได้ทางด้านประวัติของคุณ หญิ งวิมล ศิริไพบูลย์ เธอเกิดเมื่อวันที่ 1 0 กรก ฎา ค ม 2 4 7 9 ช าวไ ทย

โดยผลงานข องเธอ ที่ประพันธ์มามีหลายเรื่องที่โดดเด่ นอยู่ในจ อละครอย่างเช่น คู่กรรม ทวีภพ เลื อดขัตติยา และ ดั่งดว งหฏทัย

ด้านการศึกษา เริ่ม จ า ก ก าร จ บ ร ะ ดับ ชั้ น มั ธย ท ที่ ร ร . เ ข ม ะ สิริ อ นุ ส รณ์

ต่อไปได้เข้าการศึกษาต่อที่ มหาวิท ย า ลัย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์ ในคณะ นิ ติ ศ า สต ร์

ต่อมาได้มีการย้ายการศึ กษ ามาที่พาณิชยศาสตร์และทางด้า นกา รบั ญชี

แต่เนื่องจากไม่ได้มีการเข้าสอบ ทำให้เธ อ ได้ จ บ ก า รศึ ก ษ า เ ป็น ร ะ ดับ อ นุป ริ ญ ญา

โดยเธอได้เริ่มจากการ เขีย นเรื่ อง สั้ น เมื่อวัยอายุเ พียง 1 4 ปี แถมได้ตีพิม พ์ในนิต ยส า ร ศรี สั ป ด าห์ ร ะ ย ะย า ว กว่ า 11 ปี

ขณะเดียวกั นเธอก็ได้เริ่มเขี ยนเรื่อ งยาว อย่างเรื่ อง ในฝัน เมื่ออายุเพี ยง 1 9 ปี

ท่ามกลางบรร ดาแฟ นๆ และนักเขีย นหลายคนร่วมไว้อาลั ยกับการจากไปขอ งเธอในครั้ งนี้

ภาพของนักเขียนชื่อดังของไทย

ภาพของคุณหญิงวิม ล

Leave a Reply