ณวัฒน์ ตอบแล้ว หลัง ไตรภพ บ่นคิดถึง

ณวัฒน์ ตอบก ลั บ หลัง ครัวคุณต๋ อ ยคิดถึง ที่มีค ว า มผู กพั นม า กก ว่ า 10ปี ยืนยั นไม่มีการแ ต ก ค อกัน

จากการที่ต๋อย ไตรภพ ได้จัดร าย ก า รครัวต๋อย แต่ช่วงเ ปิ ดร าย ก ารนั้น อยู่ๆ ก็มีการพู ดไปถึงณวัฒน์ อิสรไกรศีล

ที่เคยเป็นพิ ธี ก รร่วมกัน ได้ระบุว่า ท ะ เ ล า ะกันจนเห ลื อ3คน คิดถึง อยากจะชวนมาร่วมร าย การด้วย

ล่าสุด ทางณวัฒน์ ได้พู ด ถึ งเรื่องราวดังกล่าว เป็นกา รต อ บคำถ า มพิ ธี กร3คนนั้นที่ฝากถึงมา

ตนนั้นไม่ได้เห็นจากราย การ แต่มีคนส่งมาให้ดู ก็ขอบคุณทั้ง3คนเลย คิดถึงอยู่ เพราะเรายังติ ด ต่ อกันต ล อ ด

แต่ตอ นนี้อยากห ยุ ดมากกว่า แต่ถ้าจะเป็นการส ร้ า งค ว า มสุขให้เขาทั้ง3 ก็อาจจะมีแวะไปบ้างเป็นก ร ณี แต่ไม่ใช่จะไม่ไปเลย อยากไปให้ กำลั ง ใ จทุกคน

แต่ทีนี้ด้านโก๊ะตี้มีก า รพูดไว้ถ้าไ ม่ม าจะเ ผ าบ้าน ณวัฒน์บอกได้แค่ ข น า ดมาถึงบ้ า นไม่ให้เข้าก็ยังพ ย าย า มเข้ามาเลย มันเรียกว่าโ ค ร ตจะรั ก กั นเลย จะให้แ ย กกันก็คงย า ก

เราคุยกันต ล อ ดว่า ถึงจะไม่ได้ทำงานด้วยกัน แต่เราก็ยังส นิ ทกันแบ บนี้ ถ้ามีโอ ก า สก็คงได้ร่วมงานด้วยกันอีก

เราไม่ได้ทำต ร งนั้ นมาตั้งแต่ป่ ว ย ก็เ กื อ บ3เดือนได้ มันก็มีที่ใจห า ยเ ว ล าเ ปิ ดเห็น ก็เราเคยทำ แต่ตั ดสิ นใ จแล้วต้องเดินหน้าต่อ

อีกอย่างพี่ต๋อยเคยพูดแล้ว ครัวคุณต๋อยไม่มีใครมาแทน อยากจะมาก็มาได้ แล้วได้สั ญ ญ าแล้วถ้ามีงานอ ะ ไ รเกี่ยวกับคุณต๋อยที่เป็ นอีเ ว้ น

ก็จะเ ปิ ดง า นให้ทุกครั้ง แต่ถ้าเป็นการอ อ กร า ย ก า ร น่าจะไม่ไป แต่ก็อย่างว่าแหละ พวกเขาคงตามจิ กไม่ห ยุ ด

ก็อาจจะไปแ ป๊ ปๆ เอาให้พวกเขามีค ว า มสุข ก็มีคิดไว้ว่าจะไปแวะไปหาที่ร า ย ก า ร แต่ก็กลัวจะโ ด นลากเหมือนกัน

เราอยู่ครัวคุณต๋อยมา 8 ปี ก็คิดถึงทุกคน แต่เราทั้ง4คนร่วมงานทำร า ยก า รอื่นๆด้วยกันมา17ปี เรื่องที่แ ต กคอกัน ขอ ยื นยั นเลยไ ม่ มีแน่ น อ น

ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ยังคิดถึงกัน คนที่ห่วงมากที่สุดก็คือพี่ต๋อย เราจะคอยบอกตล อ ดให้ดูแ ลตัวเอง

แล้วถ้าพี่ต๋อย ออกจากว งก า รบั น เ ทิ ง มีแ อ บคิดแทนเลย อยากให้พี่ต๋อยไปเล่นก า รเ .มื อ .ง เพราะเคยเ ส น อชื่อไปให้กับพ ร ร คใ ห ญ่ที่เค ยติดต่ อ มา

แต่ติ ดต ร งที่เจ้าตัวไม่ยอม ก็อยากถามก ลั บไปเช่นกัน ว่าส น ใ จบ้ า งไหม มีคนรออยู่นะ

เ นื้ อ ห า

ณวัฒน์

ต๋อย ไตรภพ

Leave a Reply