แยกทาง ตุ้ม รสริน ขอหย่า ออกจากบ้านสามี

“ตุ้ม รสริน” ขอแยกทางอดีตสามี ทั้งถูกดา รารุ่นน้องหักห ลัง

เป็นอีกหนึ่งนักแ สดงสาวรุ่นใหญ่อย่าง ตุ้ม รสริน ที่เรียกได้ว่าเป็นนา งเอกที่โด่งดังในสมัยนั้น

ด้วยความที่ นิสัยตัวเองของตุ้ม เองนั้น มีความส วย น่ารัก เป็นที่ชื่นชอ บของคนห ลายๆคน ถึงขั้นที่ ว่านัก แส ดงด้วยกันรุมจีบ

แต่ท้ายสุด เธอก็แพ้อ า รม์ผู้กำกับ อย่างอดี ตสามีข องเธอ ต๊ะ นิ รั ตติศั ย ทาย า ทคน ที่ 4 ของ ผู้ก่ อนตั้งค่ายล ะครชื่อดังอย่าง กัน ตนา

โดยอดีตนางเ อกสาวอย่าง ตุ้ม ได้เผยว่า ตอนแรกก็ไม่ได้รู็สึกชอบอ ะ ไร แต่ด้วยคว ามที่ดูท่าท างเขาจี บจ ริงจั ง

แถมบอกไปว่า ส่วน ตัว ไม่ชอบผู้ช ายที่ดื่มเ ห ล้าดื่มแ อ ล กอฮ อล์ ทางด้านของจ๊ะ ก็เลิก ดื่มทันที เลยทำ ให้เธอมองเห็นความจ ริงใจใน ตัวเขา

หลังจากที่ ได้จัดสินใจแต่งง าน ช่วงวัยยี่สิบต้นๆ สำหรับสมัยยุคสมัยนั้นถือ ว่า ไม่ได้เร็วไป จนเธ อได้มีลูกด้ วยกัน 2 คน

แต่สิ่งที่ทำให้ ตุ้ม ฝังใจ และตัดสินใจที่ต้องเลิก ลากับอดีตส ามีของเธอ เนื่องจากแอ บนอ กใ จเ ธ อ

โดยฝ่า ยห ญิงที่เ ขาไปมีอะไ รด้วย คือ น้องผู้หญิงที่ ทางด้า นของตุ่้ม ได้นำม าเล่นละคร โดยเค สงานเอ งกับมือ

ทำให้เธอรู้สึ ก ถึงความผิ ดหวัง ทั้งในตัวอ ดีตส ามี และน้อ งผู้หญิ งคน นั้น ที่ตั้งคำถา มว่า….เข าม าทำ กับเร าได้ไ ง?…

แต่ลูกช ายขอ งเธอทั้ง 2 คน เธอตั ดสินใจใ ห้อยู่กับพ่ อของเขา เพื่อที่จะมี อน าค ตที่ดีกว่า

เมื่อเวลาผ่านไปหลังจากที่ เธอได้ใช้ชีวิต กับธร รมะ มอง เห็นถึงสัจ จะธร ร มม ากขึ้น

หลั งจากเลิ กเศร้ากับควา มผิดหวัง เธอกับอดีตส ามี คุณต๊ะ ก็ได้เป็นเพื่อ นที่ดีต่อกันห ลังจากนั้ นมา

ภาพจ ากทา งรายการ คุยแซ่ บโช ว์

ภา พข อง ตุ้ ม ร สริ น

Leave a Reply