หมอช้างเผย ราศีดวงดี รับโชคใหญ่ และราศีที่ต้องระวัง

หมอช้างเผย ร า ศีที่ด ว งดี มีโชคใหญ่ และร า ศีต้องร ะวั ง พร้อมวิธีไหว้พระจันทร์ให้รวย

หมอช้าง หรือ ทศพร ศรีตุลา ได้ออกมาเผยถึงเรื่องราวการไหว้พระจันทร์ที่จะมีในวันที่ 24 กันยายนนี้

ซึ่งเป็นวันเ กิ ด ของเ ท พเ ย่เ ห ล่ หรือก า มเ ท พแบ บจี น จะขอด้านความรักต้องเตรียม ข น มไ ห ว้พ ระจั น ท ร์ที่เป็นคู่ และของที่เ ส ริ มความงามทั้งหลาย

ช่วงเวลาในการไหว้พระจันทร์ เวลา 2 ทุ่ม หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ให้มีน้ำเปล่าด้วย และให้ผู้หญิงเป็นคนไหว้คนแรก

ด้านราศีที่ช่วงนี้มีเสน่ห์ และจะมีความรักเข้ามา ก็เป็นราศีที่เป็นตัวแทนผู้หญิง นั่นคือ ราศีกันย์ แต่ก็ไม่เรื่องความรักอย่างเดียว

อาจเกี่ยวกับรักในครอบครัว หรือถ้าค้าขาย ก็อาจเป็นค ว า มเ ม ต ต าของลูกค้า พอไหว้เสร็จก็นำของไหว้มาพรมตัว และขนมก็แบ่งมากิน

ช่วงวันที่ 27-28 กันยา ด า วพ ฤ หั สจะโ ค จ รผิ ดหรือพั ก ร์อ ง ศ า โดยจะส่ งผ ลให้กับ

ราศีสิงห์ จะมีเรื่องมีปั ญ ห าเข้ามาช่วงใกล้วั นเ กิ ด ส่วนราศีกุมภ์ จะมีเรื่องให้เสี ยทรัพย์ ซึ่งทั้ง 2 ราศีนี้จะต้องร ะวั งไปถึงเดือนตุลาคม

ต่อมาเป็นราศีที่ด ว งดีของ 3 ราศี ก็มี ราศีมังกร จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ก้าวหน้า

ราศีกรกฎ เรื่องที่ วุ่ น ว า ยก็จะดีขึ้นรวมไปถึงการเ งิ น และ ราศีธนู การเ งิ นจะดีขึ้น ได้เ งินเป็นก้ อ นมากขึ้น


ในเรื่องของปั ญ ห าที่จะเบาลงและเดินหน้าต่อ คือ เมถุน เรื่องงานจะดีขึ้น ปั ญ ห าต่างๆเริ่มค ลี่ค ล า ย

ราศีพฤษภ จะเป็นเรื่องของการก้ า วห น้ าในเ รื่ อ งงาน ราศีพิจิก จะมีโชค เงิ.น งานจะมีเข้ามา

ราศีเดือนแ ห่งความท้าท า ย จะต กอยู่ที่ราศีเมษ จะเจออุ ปส ร ร ค ราศีตุลย์ ร ะวั งโร คเค รี ย ด วิ ต กกั ง ว ล

สุดท้ายจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับได้รับข่าวดีเรื่องการเงิ น นั่นคือ ราศีมีน มีโชคลาภ งานที่หายไปก็จะเริ่มกลั บมา เ งิ น ที่คิดว่าไม่ได้ก็จะได้คืน และราศีกันย์ จะมีความก้าวหน้า ภาระเพิ่มขึ้น

หมอช้าง

หมอทศพร

Leave a Reply