ยุ้ย จีรนันท์ ประกาศลั่น จะไม่ทอดทิ้งป้าแมว

สำหรับนั กแ ส ด งอ าวุ โ สที่หลายคนต่างรู้จักกันในบทบาทแม่บ้าน อย่าง ป้าแมว ดาวพระศุกร์ หรือ แมว รุ่งกานดา

ก่อนหน้านี้ได้มีข่าวว่าป้าแมวนั้น ป่ ว ยเป็นโ ร คป อ ดติ ดเ. ชื้. .อ ถึงขนาดที่เดินไม่ได้ และไม่มีเ งิ นมากพอที่จะรั ก ษ าตัวเอง

ซึ่งพอเรื่องราวการป่ วยของป้าแมวเผยออกไป ก็ทำให้มีคนเข้ามาช่วยเหลื อจำนวนมาก และมีน า ง เ อ กร ะ ดั บซุ ป ต า ร์อย่าง

อั้ม พัชราภาก็เข้ามาช่วยเ ห ลื อทันที ทั้งนี้ป้าแมวเคยบอกว่า เมื่อทางอั้ม พัชราภารู้ข่าวตน ก็รีบโทรมาถามไถ่ทันที

ให้กำลังใจ รวมไปถึงโ อ นเ งิ นมาให้ถึง 5 หลักเพื่อจะช่วยเห ลื อตน มันเป็นค ว า มประทั บใจอย่างมาก

เพราะสาวอั้มนั้นไม่เคยเ ป ลี่ ย นไปเลย ยังเหมือนวันแรกที่เจอกัน ต่อมาทราบว่าช่วงปี54 ที่น้ำท่วมหนัก สาวอั้มก็ยังช่วยเ ห ลื อตนแบ บที่ไม่ต้องร้ อ งข อเลย

ล่าสุด นักแ ส ด งชื่อดัง ยุ้ย จีรนันท์ ได้ออกมาโพสต์ผ่านอิ นส ต ร าแ ก ร มของตนเองว่า จะไม่ท อ ดทิ้ งป้าแมวแน่นอน

ต้องบอกเลยว่าเป็นน า งเ อ กทั้งในจอและนอกจอจริงๆ อีกทั้งนี้ยังทราบมาว่า ป้าแมวนั้นอ า ศั ยอยู่ที่ห อพั กเ พี ย งค นเ ดี ย ว

โดยไม่มีญ า ติพี่น้อง และก็ไม่มีครอบครัวด้วย ก็ยังมีเ ห ล่ าบ ร ร ด านั กแ ส ด งคนอื่นๆและคนที่เคยร่ ว มง า นด้วย

ก็ต่างพากันมาเ ยี่ ย มและมอบทั้งอาหารและของใช้ให้เป็นจำนวนมาก พร้อมทิ้งค ติคำส อ นใ จ ว่า

ยุ้ย จีรนันท์

ยุ้ย – ป้าแมว

ค ติส อ น ใจ

Leave a Reply