อ.เฉลิมชัย โร่ชี้แจงว่าแรง หนุ่ม กรรชัย

จากเ ห ตุ กา ร ณ์ที่มีศิ ลปินวาดภาพ อ.สุ ขุ ม มี พั นแ ส ง ได้ไปออกร าย ก า รโ ห นก ร ะแส ของ หนุ่ม กรรชัย

โดยนำก ร ะดู กนิ้ วของอ.ถ วั ล ย์ ดั ช นี ศิ ล ปิ นชื่อดังที่เ สี ยชี วิ ตไปแล้ว ได้เผยว่า นำมาห้ อ ย ค อเ วล าวาดรูป

เพื่อทำให้ทั้งตั วเ อ งและรูปภาพนั้นดูมีพ ลั ง แต่ต่อมาทางด้านคุณด อ ยธิเ บ ศ ร์ ลูกชายของอ. ถ วั ล ย์ ได้ออกมายื นยั นว่า

ตนเป็นคนที่นำก ระดู กของพ่ อไปล อ ยอั งค า รหมดแล้ว และตนก็ไม่อ นุญ า ติให้ทำอ ย่ า งนี้

และเมื่อวานนี้ 16/09/64 ศิ ลปิ นชื่ อดังอย่าง อ.เ ฉ ลิ มชั ย โ ฆ ษิ ต พิ พั ฒ น์ ก็ออกมาพู ดถึ งเรื่องนี้ แต่ดันมีการเข้าใจผิ ดว่าอ.เ ฉ ลิ มชั ย ด่าว่าไปยังหนุ่ม กรรชัย

ล่าสุดทางหนุ่ม กรรชัย ได้มาทำหน้าที่พิ ธี ก รอ่านข่าวร า ยก า รเที่ ย งวันทั นเ ห ตุก า ร ณ์

จึงเผยคลิ.ปที่ตนได้ติ ดต่ อไปหาอ.เฉลิมชัย โดยทางด้านอ.เฉลิมชัยได้บอกว่า ตนไม่ไ ด้ด่ าหนุ่ม กรรชัย แต่ด่ าศิ ล ปิ นคนที่ก่ อเ รื่ อ ง

แล้วหนุ่ม กรรชัยถามถึงยังข้ อค ว า มที่มีคนโพสต์ย ก็ทราบว่าา เขาเป็นลู กศิ ษ ย์ ก็ให้เขาโพสต์ให้ เพราะตัวอ.เ ฉ ลิ มชัยไม่มีเ ฟ ซบุ๊ ค

อั นที่ว่าทำเ พื่ อพ่อ นั้น บอกกับลูกชายศิ ล ปิ นที่เ สี ยชี วิ ตไปแล้ว ส่วนโพสต์ดั งแ บ บค ว า ยๆ คือศิ ลปิ นที่เป็นป ระเ ด็ น ไม่ใช่ หนุ่ม กรรชัย พร้อมทั้งทิ้งท้ายว่า

เ นื้ อห า

โพสต์ของจอย

อ.เฉลิมชัย

Leave a Reply