ภรรยา ตอบแล้ว แทคขับรถเล่นกับลูกบนคอนโด เพื่อนบ้านไม่ว่า?

เมื่อแทค ภรัณยู พาลูกชายขับรถเล่นบนคอนโด จนถูกถามว่าทำอย่างนี้ เพื่อนบ้านไม่ว่าหรอ จนภ ร รย าต้องออกมาเ ค ลี ย ร์ด่วน!

สำหรับนักแ ส ด งลุคแ บ ดบอยอย่าง แทค ภรัณยู พอตั้งแต่มีลูกชาย น้องภารัน ก็เ ป ลี่ ยนแ ป ล งตัวเ อ งเป็นคุณพ่ อแ ส นอ บอุ่ นและยังทุ่ มเ ทเ ว ล าว่างให้กับค ร อบครัวเต็มที่

ก่อนหน้านี้ แทค ภรัณยูได้เผยคลิ.ปผ่านทางอินสตราแกรม ที่เป็นโมเม้นน่ารักของพ่อกับลูก ที่ขั บร ถเล่นกันอย่างสนุ กส น า นอยู่ห น้ าห้อง

ซึ่งในภ า พจะเห็นว่าเป็นหน้าห้ อ งนั้นเป็นค อ นโด พอทางคลิ.ปนี้ ได้เผยแพร่ออกไป ก็ได้มีแฟนๆ ต่างเข้ามาคอมเ ม้ น ต์กันอย่างมากมาย

แต่แล้วก็เ กิ ดก ระแ สด ร าม่ าขึ้น เมื่อมีช า วเ น็ ตรายหนึ่งเข้ามาถามว่า ทำแ บ บนี้ได้? เพื่อนบ้านไม่ว่าหรอ และมีต่อเ ม้ น ต์อีกในทำนองว่า

อยู่ค อ นโ ดใช่ไหม? จนเ กิ ดคำถ า มขึ้นกับหลายคน เนื่องจากเห็นว่าเป็นเหมือนคอนโด แล้วมาขับรถเล่นแ บ บ นี้ จะไม่ร บก ว นห้องข้างๆหรอ

หลังจากนั้นไม่นาน ทางด้าน เบลล์ ภรรยาแทค ก็ไม่ปล่อยให้เป็นเรื่องด ร า ม่ ากับหลายคนนานด้วยคำถ า มที่ต้ อ งก าร อ ย า กรู้กัน

โดยเบลล์ ได้ตอบกลั บอย่างชั ดๆว่า คอนโดเป็นของที่บ้าน แล้วชั้นที่อยู่เป็นชั้นส่วนตัวไม่มีคนอื่นอยู่แน่นอน

ซึ่งจะมีห้องของท ว ดที่เ สี ยไปแล้ว ห้องตาใหญ่ นานๆเข้าจะมาพักที และก็ห้องแม่บ้าน ห้องเก็บของ

แทค ภรัณยู

เบลล์

แทค-เบลล์

Leave a Reply