เผยชีวิต เมตตา รุ่งรัตน์ หลังลาวงการ ตามองไม่เห็น

สำหรับนั กแ ส ด งอาวุโสที่มากค ว า มส าม าร ถแถมยังได้ฉ า ย าไข่มุ กดำแ ห่ งเ อ เ ชี ย อย่าง เมตตา รุ่งรัตน์

ที่หลายคนมักรู้จักในบ ทบ า ทแม่บ้าน และยังเคยได้รับร า งวั ลตุ๊ ก ต าทองในปี2505 ซึ่งในต อ นนั้ นไม่ว่าบทไหน เล่นได้หมด

เรียกว่าไม่เคยเ ลื อ กบทเลยเขาจ้างเ ร าก็เล่น ก็เพราะส นุ กและมีแ ร งผ ลั กดั นของอ าร ม ณ์ ศิ ลปิ น ตัวนักแส ด งจริงๆ

ตนรับงานวันนึง 3-4เรื่องได้ จะชอบบท ผู้ร้ า ยเพราะมันรู้ สึ กมีอ าร ม ณ์ร่วมกับตัวล ะค รด้วย บทที่ออกส นุ กส น า น จะไม่ชอบเลยบทร้ อ งไ ห้

ต้องบอกเลยว่าแ จ้ งเ กิ ดในว งก ารได้ก็เพราะเล่นห นั งนี่แหละ รวมทั้งห ม ดของชีวิตทั้งห นั งและล ะค รก็อย่างละพันเรื่องได้

จากนั้นทางด้าน เมตตา รุ่งรัตน์ วัย 78 ปี ได้ออกมาเผยว่าตนจะลาจ า กว งก า รบั นเ ทิ ง เนื่องจากตาที่เป็นต้ อหิ นอยู่ เริ่มม อ งไม่เ ห็ น

มันเ กิ ดจากที่เราถูกแ ส งแ ฟ ลช มาก แล้วถูกมาตั้ งแ ต่ส มั ย สาวๆ จนถึงอายุเท่านี้มันก็ต้องมีบ กพ ร่ อ งไปบ้าง มันอายุเ ย อ ะแล้ว

แต่ค ว า มที่เราเป็นคนทุ่ มเ ทกับง า น มาก เราก็ไม่อยากให้ใครมาเ ดื อ ดร้อนเพราะเรา ไม่อยากทำให้กองต้องมาเสี ยงาน

เพราะถ้าเราไม่ส บ า ยช่วงที่ถ่ า ยทำ อีกอย่างเราจะห งุ ดห งิ ดตัวเองด้วย เหมือนทำไม่ได้เ ต็ มที่ เมื่อแม่เ ม ต ต า ออกมาบ อ กเช่นนี้

จึงทำให้คนในว งก า รบั นเ ทิ งรวมไปถึงบ ร ร ด าแฟนๆ ต่างเป็นห่ ว งกันอย่างมาก อีกทั้งแม่เ ม ต ตา ยังเผยอีกว่า

ต อ น นี้ก็ใช้ชี วิ ตอยู่คนเดียว เพราะส า มีเสี ยชี วิ ตแล้ว แต่ก็มีคนที่ค อ ยดูแ ล ก็มีที่คิ ดถึ งช่วงเ ว ลาในว งก า รบั นเ ทิ ง

เ ปิดที วีมาเจอค นนั้ นคน นี้ แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้ นแบ บจะต้องไปหา ก อ ด ห อ มไรข น า ดนั้น แค่ได้เห็นก็ชื่ นใ จแล้ว

แม่เม ต ต า

คุณเ ม ต ตา

เมตตา รุ่งรัตน์

Leave a Reply