ตั้ม วราวุธ คบแฟนคลับจ้างมีลูก 1ล้าน

สำหรับนั กร้ อ งหนุ่มที่แ จ้ งเ กิ ดจากเ ด อ ะส ต า ร์ 9 อย่าง ตั้ม วราวุธ ที่ถือว่าเป็นหนุ่มศิ ลปิ นอ า ร ม ณ์ ดี มีผลงานมากมาย

ทั้งด้านแ ส ด งและพิ ธี ก ร ที่หลายคนต่างชื่ นช อ บในรอยยิ้มของเขา แต่ใครจะว่าภ า ยใต้ร อ ย ยิ้ มนั้นบางทีก็มีน้ำ ต าซ่ อ นอยู่

ล่าสุดทางร า ย ก า รค ลั บฟรายด์เดย์ ของพี่อ้อย-พี่ฉอด ได้เชิญหนุ่มตั๊ม วราวุธ มาเป็นแ ข กรั บเ ชิ ญ ได้เผยถึงเรื่องราว ค ว า มรั ก

และพูด ถึงป ร ะเ ด็ น ที่หลายคน ส ง สั ยว่าหนุ่มตั้มแ ม นไหม จะล้ ว งค ว า มลั บทั้งห ม ดในตัวหนุ่มคนนี้

โดยเ ปิ ดประเด็นที่ว่าช่ ว งที่มาป ระก ว ดเดอะสตาร์แรกๆ ความรู้สึ กผิ ดกับแ ฟ นเ ก่ า มันติ ดอยู่ในใจ

ด้วยความที่ทุ่ มเ ทให้กับค ว า มฝั น พอสำเ ร็ จแล้ว ลืมเขา มีช่วงนึงที่ถู กคนที่มาต า มจีบทำข อ งใส่ ถึงขั้นพาก ลั บบ้ า น ทำเอา งง กันไปหมด

ต้องบอกเลยว่า นี่คือค รั้ ง แรกที่จะเผยถึงแฟนคนที่คบอยู่ต อ น นี้ และทางบ้านฝ่ายหญิงถึงกับจ้ า ง 1 ล้ า นบ า ทให้มีลูกก่อนแต่ง

ต่อมาได้พู ดคุ ยถึงคนที่ชั กจูงเข้าว งก า รเดอะสตาร์ ก็คือแ ฟ นเก่านี่แหละ พอผลออกมาว่าเราได้แ ช ม ป์ แต่เขาไม่ได้

ตอนนั้นเรียกว่าเรานิ สั ยไ ม่ ดีเลยเพราะเราลื มเขาเลย แต่เขาก็มาพู ดกับเรา ถ้ารู้ว่าเป็นอ ย่ า ง งี้ไม่ชวนมาดีกว่า

แต่พอเข้าสู่ว งก า ร ก็เริ่มมีชื่อเ สี ย ง ก็ถูกผู้ห ญิ งทำของใส่ แบบอยู่ๆพาก ลั บบ้าน แล้วบอกพ่ อแ ม่ว่า

รั กผู้ห ญิ งคนนี้มาก จนงงกันหมด แต่เพื่อนโทรมาบอกว่าเราโ ด นของแน่ๆ ก็เลยให้เขาเ ก็ บของออกไป

ทุกคนมองเราว่าไม่แ ม น จนบางทีก็เริ่มส งสั ยตัวเองเหมือนกัน เพราะเ ว ล าเจอคนห ล่ อๆ ก็ชอบมอง มันสั บส นห นั กมาก

จนต้องป รึ ก ษ าเพื่อนว่ามันจะเ ช คยังไงที่จะรู้ เพื่อนมันก็ให้เราจิ้ มก้ นตัวเอง กับดูห นั งเ ก ย์ แต่ห นั งเราดูแล้วก็ไม่ได้รู้ สึ กอ ะ ไ ร ก็มีแ อ บคิดว่าหรือต้องทำแบบที่เพื่อนบอก

สุดท้าย ได้มาเจอรัก ค รั้ งสุ ดท้ า ย ไม่เคยบอกใครหรือพูดในร า ย ก า ร ไหนเลย ร า ยก า รของพี่อ้อย-พี่ฉอด เป็นที่แรกเลย

โดยแ ฟ นปั จจุ บั นคนนี้ เขาเป็นแ ฟ นคลั บคนหนึ่ง ซึ่งทางค ร อ บ ค รั วของเขาก็น่ารักแ ถ มแ ม นมากๆ ได้บอกกับเราว่า จ้าง 1 ล้ า นให้มีลูก แบบยังไม่ต้ อ งแ ต่ งก็ได้

เ นื้ อห า

ร า ยก า รค ลั บฟ ร า ยเดย์

ตั้ม วราวุธ

Leave a Reply