จุ๋ย วรัทยา เครียดหนัก มีลูกยากเสี่ยงซึ.ม.เศ.ร้า

สำหรับนั กแ ส ด งที่มีค ว า มสวยคม อย่าง จุ๋ย วรัทยา ที่โด่งดังในบทบาทของส า ยน้ำผึ้ง จากละครเรื่องส า มี ตีต ราจนได้รั บร างวั ลส มท บหญิ งย อ ดเ ยี่ ย ม

และได้ส มร สกับพ ระ เ อ กสุดห ล่ อที่มีผลงานมากมายทั้งด้านแ ส ด งและพิ ธี ก รรวมไปถึงเป็นดีเจ

นั่นคือ ดีเจพุฒ พุฒิชัย ซึ่งทั้งคู่ใช้ชี วิ ตด้วยกันมาร่ ว ม 5 ปีแล้ว ก็ตั้งใจและพ ย า ย า มกันมาต ล อ ดกับการมีลูก

ล่าสุด ได้มาเผย เรื่ อ งราวของตนเองผ่านร า ย ก า ร3แ ซ่ บ ทั้งจุ๋ย วรัทยา และดีเจพุฒ มาเป็นแ ข กรั บเ ชิ ญให้กับพิ ธี ก รตัวน้อย น้องปีใหม่ ลูกสาวคนส วยของแม่แอฟ นั่นเอง

เมื่อพิธีกรตัวน้อย ได้ถามถึงเ รื่ อ งมีน้อง ว่าอยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชาย ทางด้านจุ๋ ยจึงเล่าถึงเรื่องราว

และบอกว่าตอน นี้ยากมาก เราพย าย า มกันมาต ล อ ดในการที่จะมีลูก จนจิ ต ต ก คิดถึงขั้นมันยา กข น า ดนั้นหรอ

เราไม่ส า มา ร ถมีได้หรอ ก็คือเรามีค ว า มรู้ด้านวิ ท ยา ศ า .ส ต .ร์บ้าง ก็จะรู้ว่ามีลูกต้องเริ่มตรงไหน แต่แล้วเรามีน้ อ ยไปมาก

เราร้ อ งไ ห้กับพุฒ ห ล า ยครั้งมาก มันทั้งเ สี ยใจและมันตันไปหมด จนไปพบหมอ เ สี่ ย งเป็นโ ร คซึ มเ ศ ร้ าเลย ถ้าไม่ดึงตัวเองขึ้นมาจากจุดนั้น ก็เริ่มดีขึ้น

ทางด้านดีเจพุฒ บอกว่า จุ๋ยต้องเตรียมความพร้อมร่างกายหนักมาก ต้องมีฉี ดก ระ ตุ้ น ไ ข่ทุกวัน ก็มีคุยกันว่าถ้าวันนึงไม่เป็นอย่างที่เราหวัง ก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้แ ห ล ะ

จุ๋ยเผยต่อว่า ทำใจไว้ 50-50 มีก็ดี ไม่มีก็ไม่เ ป็ นไร มันก็ดีเราจะได้ไปเ ที่ ย วรอบโ ล ก แต่พี่แอน ก็บอกไว้ว่าหุ่นแบบจุ๋ย ต้องมีน้องแน่นอน น้องปีใหม่ได้บอกว่าถ้ามีน้อง จะช่วยเลี้ยงเอง

พิ ธี ก รตัวน้อยแ อ บถามถึงทั้งคู่ว่ามีการอ้ อ นกันยังไง ซึ่งได้คำตอบว่า เวลาอยู่ด้วยกันก็จะมีเสี ย งที่ 2-3

จุ๋ยเล่าถึงเ ว ล าท ะเ ล า ะกันว่าก็มีบ้าง แต่ก็ไม่ป ล่ อ ยไว้นาน มีอ ะ ไ รก็คุยกันเลย มันก็มีสิ่ งที่เราไ ม่ช อ บ เขาไม่ช อ บ เราทั้งคู่ก็ต้องปรับกันไป

จุ๋ยจะรู้ว่าพุฒชอบอ ะ ไ ร เพราะเขาจะชอบไม่เ ย อ ะ จะมีป ลู กผัก ฟุ ตบ อ ล เกมก็มีบ้าง ก็จะมีเว สป้ า ของส ะส ม

ด้วยตัวเขาเป็นคนที่ประห ยั ดอยู่แล้ว แต่พ่อแม่ก็จะเต็มที่เลย และไม่ว่าเราอยากได้อ ะ ไ รเขาก็ให้หมด

เ นื้ อห า

จุ๋ย วรัทยา

จุ๋ย -พุฒ

Leave a Reply