พิธีกรดังอุ้มท้องแฝด หมอสั่งห้ามเดิน

สำหรับคู่ รั กห มื่ น ล้ า น อย่างภัทร จึงกานต์กุล ที่นัก ธุ ร กิ จอ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ และยังเป็นผู้อ่ า นข่ า วชื่อดัง

กับนักแ ส ด ง จุ้มจิ้ม วรนันท์ มีดีก รีเป็นท าย า ทห มื่ นล้ า น ลูกสาวคนโตเจ้าของห้ า งไ ด อ าน่ า ที่ป ร ะม า ณปลายปี2561 ทั้งคู่ได้แ ต่ งง า นกัน

ก่อนหน้านี้ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทางด้านจุ้มจิ้ม ได้ออกมาเผยถึงข่าวดีผ่านทางอินสตราแกรมส่วนตัวว่า

ตนนั้นกำลังตั้งท้องได้ 3เดือน ซึ่งเป็นลูกแฝดพร้อมโช ว์รูปอัลตร้าซาวด์ และมีการเผยว่า ตนมีอ า ก า รแ พ้ท้ อ งห นั กมาก

จนน้ำหนักลดลงมาถึง 5 โล เพราะไม่ส า ม า ร ถทานอ ะ ไ รได้ แต่ลูกน้อยนั้นโตตามเ ก ณ ฑ์ทั้งคู่ ช่วงที่แ พ้ท้ อ ง

ก็ต้องขอบคุณส า มี ภัทร จึงกานต์กุล ที่ดูแ ลอย่างดี ถึงว่าเป็นเป็นช่วงที่ท้ าท า ยมาก

ต้องฝ่ าฟั นเรื่องต่างๆ ทั้งคอยวิ่งดูคุณย า ยที่ ร พ. แล้วคุ ณย า ยเ สี ย ก็ต้องเ ต รี ย มงานศ. พทุกวัน

ล่าสุด จุ้มจิ้ม ได้ออกมาอั ป เ ด ตท้ อ งแ ฝ ดผ่านทางอินสตราแกรมของตนเอง โดยว่า ต อ น นี้ท้องใหญ่มาก ลูกทั้งส อ งรวมกันก็4โล คุณห ม อสั่งห้ า มเดินแล้ว

ทาง ภัทร ได้เล่าว่า เมื่อหนูน้อยมาทีเดียวถึง2 คน คุณแม่ก็เลยมี อ า ก า รของ เ บ าห ว า นมากกว่าคนอื่น

ต้องฉี ด ย าอิ นซูลิ นวันละ3ครั้ง ทุกวัน เ จ า ะน้ำตาลทุกวัน วันละ 4 ครั้งต ล อ ดช่วง 3 เดือนท้าย

เพื่อเชคดูว่าร ะดั บน้ำตาลที่ส ม ดุ ล และแ ข็ งแ ร ง ก็ต้องขอบคุณจุ้มจิ้มที่อ ด ท น ยอมเ จ็ บตัว เพื่อตัวน้อยทั้งสองของเรา

จุ้มจิ้ม

จุ้มจิ้ม วรนันท์

ภัทร – จุ้มจิ้ม

Leave a Reply