งานเข้า เต๋า ทีวีพูล เจอดราม่าหนัก ทัวร์ลงยับ

กลายเป็นเรื่องราวที่ส ะเ ทื อ นวงการอย่างมาก หลังจากที่พิ ธี ก รชื่ อ ดั ง ที่มักออกมาทิ้ งป ระ เ ด็ นให้เ กิ ดความส งสั ยอยู่บ่อยครั้ง

หลายคนถึงกับถามว่าสิ่งที่ออกมาพูดนั้น เป็นเรื่องจริงหรือแค่ส นุ กปาก ซึ่งทางพิธีกรคนนี้ ได้พ า ดพิงไปยัง

นั ก ร้ อ งชื่อดัง จนงานห า ยหมด เลยต้องออกมาเผยว่าเ กิ ดอ ะ ไ รขึ้นบ้าง และเป็นข่ า วดั งอีกครั้ง

โดยนั กร้ อ งที่ถูกก ล่ า วถึ ง คือ แม็ก เดอะสตาร์ มาเ ล่ าเ ห ตุก า ร ณ์พร้ อ ม น้ำ ต า ถูกผ ลก ระท บห นั ก

แถมลามไปยังครอบครัวอีกด้วย รวมไปถึงอ น า ค ตวงการบั นเ ทิ งที่ดั บวูบ บอกว่า

มันรู้สึ กไม่ดีเลยที่เป็นแ บ บนี้ ดังจากข่ า วฉ า ว ทั้งที่พ ย า ย า มโ ช ว์คว า ม สา ม า ร ถที่มีอ ย่ า งเ ต็ มที่

ล่าสุด สร้างค ว า มไม่พ อใ จของช า วเ น็ ตเป็นอย่างมากกับการก ระทำ ของพิ ธีก รจ อ มแ ฉคนนี้

และในโ ล กอ อ นไ ล น์ได้มี #แ บ นเ ต๋ า ที วี พู ล ติดเท ร น ด์อันดับแรกทางช่องท วิ ตเตอร์

ต่อมาชาว เน็ตบางส่วนได้ทำเรื่องร้องเรียน เต๋า ทีวีพูลอีก ซึ่งรวบรวมรายชื่อได้ทั้ง 630 คน ที่ระบุว่า

พิ ธี ก รชาย ใช้นาม เต๋า ทีวีพูล นั้นได้มีการทำข่ า ว ทำร้ า ยชีวิตด า ร า คนดัง มาห ล า ยครั้งแล้ว

จากที่ผ่านมา ก็เห็นต ล อ ดว่า ไม่มีจ ร ร ยา บ ร ร ณของนักข่ า ว เป็นเหตุสร้างปั ญ ห า ให้กับผู้อื่น

ควรเป็นสื่ อที่มีคุณภาพ สร้ า งสร รค์ และไม่ควรที่จะไปทำล า ยชี วิ ตคนอื่นทั้งทางตรง-อ้อม เรื่องส่ว นตัว ความชอบ รวมถึงไม่ล ะเ มิ. ดการเป็นเ .พ ศสภาพ

เ นื้ อหา

เต๋า ทีวีพูล

พิ ธี ก ร ดัง

Leave a Reply