เชษฐ์ สไมล์ ช่วยคู่รักตกงาน เดินเท้าตากฝนหลายร้อยโล

เป็นอีกหนึ่งคนที่คอยออกมาให้ค ว า มช่วยเห ลื อสัง ค มมาต ล อ ด สำหรับนักด น ต รีวงดัง อย่าง

เ ช ษ ฐ์ วรเชษฐ์ หรือที่รู้จักกันในนามของ เชษฐ์ ส ไ ม ล์บั ฟ ฟ าโ ล่ ที่เป็นอ ดี ตมือกลองของวง

ก่อนหน้านี้ เจ้าตัวได้ขอรับบ ริ จ า ค เพื่อช่วยเห ลื อโรงพ ย า บ า ล รวมไปถึงช า วบ้านที่ย า ก จ น

ล่าสุดทางด้าน เชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล ได้เผยภาพช่วยเ ห ลื อสองส า มี ภ ร ร ย าคู่หนึ่ง ผ่านทางเ ฟ ซบุ๊ คของตนเอง

ซึ่งเป็นเรื่องราวทำนองว่า หนุ่มเชษฐ์ขั บร ถไปเจอกับส า มี-ภรรยา ที่กำลังเดินอยู่ท่ามกลางสายฝนที่ต ก ล งมาอย่างห นั ก

จึงจอดรถเข้าข้างทาง และได้ลงไปสอบถามทั้งคู่ เลยรู้มาว่า ทั้งคู่นั้นต กง า น ไม่มี เงิ นติดตัว จึงต้องเดินก ลั บบ้านที่อยู่แถวภาคอี ส า น

แต่หนุ่มเชษฐ์เจอแถวตะวั นอ อ ก แต่หนุ่มเชษฐ์มีเงิ นติ ดตัวอยู่แค่ 500 เลยตัดสินใจให้ทั้งคู่ไปทั้ งห ม ด เป็นเงิ นสำห รั บไว้แ จ กคนย า กจ น

แต่ด้วยความที่ยังไม่ได้ไปกด จึงมีแค่นั้น พอม อ บเ งิ นให้กับทั้งสองคน สา มี-ภรรยาจึงรี บคุกเ ข่ า ย ก มื อไห ว้ทันที

หลังจากนี้ ทางข้ างห น้ าก็ขอให้พวกเขาเจอคนใจดี ที่จะช่วยเ ห ลื อให้ถึงบ้านอย่างป ล อ ดภั ย

ทั้งนี้ หนุ่มเชษฐ์ ได้บอกไว้ว่า ถึงแม้จะเจอแ ด ดฝ นล มห น า ว ก็ไม่เคยที่จะเ บื่ อกับการทำค ว า มดี และจะช่วยเหลื อตามกำลังในทุกๆวัน

เ นื้ อห า

ส า มี-ภ ร ร ย า

เชษฐ์ ส ไ ม ล์บั ฟ ฟ าโ ล่

Leave a Reply