ตัดพ้อ หมอปลาร่ำไห้ ทนายไพศาล ถูกตร.แจ้งจับ

ปล่อยโฮ!!หมอปลา หลังถูกตำรวจแจ้งจับ ปมช่วยเหลือผู้บำบัด

หลายคนรู้จักในชื่อของเขาว่า หมอปลา มือปรายสัมภเวสี ด้วยความสามารถพิเศษของเขา

ช่วยรักษ าดูแลผู้คน เกี่ยวกับพวกลี้ลั บ ที่ทำให้สภาพจิตของมนุษย์นั้นเปลี่ยนไปกับมาสู่สภาพเดิม

ล่าสุด คล้ายกับเ กิดป ระเด็ นด าม่าขึ้น เมื่ออยู่ๆ หมอปลา ได้ถูกตำร ว จ แ จ้ ง คว า ม จั บ ข้ อห า ห มิ่ น ประมาท

หลังจ ากที่ เจ้าตั วได้เข้าไป ช่วยเหลื อ ผู้บำบัดจากวัดท่าพุ รา ษฎ ร์ ในจั งห วัดกา ญจ น บุรี

โดยไ ด้นำตัวผู้เสี ยหาย ประ มาณ 1 0 ราย เข้า ร้ อง ทุ ก ข์ กั บท า ง ก อง ป ร า บป ร า ม ตำ ร วจ

เพื่อที่จะเอาผิดก ลุ่ มเจ้า หน้าที่ ที่ได้อยู่ในส ถ านที่ศุนย์ บำบัด ในจัง หวัด ก าญ จ น บุ รี ดั ง ก ล่ าว

หลังจากได้พบว่า มาตรฐานกระ ทรวงส าธารณสุข ที่ไม่ตรงไปตา มห ลั กเกณ ฑ์ อีกทั้ง ยังมีการส่อเข้ าข่าย วามผิด ค้ามนุ ษย์

ต่อมานั้น ชุด จั บกุม ส ภ.สุวร ร ณภูมิ จังห วัดร้ อยเอ็ด ได้เข้ามาแจ้งความ ดำ เนินคดี ข้อหา หมิ่ นป ร ะ ม า ท ก ารโฆ ษ ณ า

โดยมีผู้เสี ยหาย ที่เป็น ญ าติ ข อ ง ผู้ที่ กำ ลั ง บำ บัด อ ยู่ ออ ก มา ช่ ว ย กัน ป ก ป้ อ ง หม อ ปลา

โดยเผยหลั กฐ านถึงกรณีมีการโอนเ งินค่าแรกเ ข้า เข้าบัญชี ข อง ตำ ร ว จ ที่ ร้อ ย เ อ็ ด แต่ ทั้ ง นี้ ทั้ งนั้ น ก็ ขึ้ น อ ยู่ กับ กา ร สื บ ส วน พ ย า น กั น ต่อ ไป

อีกทั้ง หมอปลาได้เผ ยถึ งค วา มรู้สึ กว่า ท้อกับการช่วยเหลื อ จนทำให้ตัวต้อ งกับไปทบ ทว นตัวเอง อีก ครั้ง

ว่าจะทำหรือเลิกทำแล้ว เพราะเค สนี้ถือว่าเป็นเคส ที่เ จ้าตั ว ไม่ ไ ด้ ค่ า จ้า ง ใ ด ๆ เ ลย พร้อมทั้งปล่ อยโฮ

ภ่าพจากสถานบำบัด

ภาพจากรายการโหนกระแส

***คลิกเพื่อชมคลิ.ป***

Leave a Reply