ลุ้นหนัก เจนนี่ ท้องก่อนแต่ง

สำหรับนักร้องลูกทุ่งคนดัง อย่างเจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น หรือเจนนี่ รัชนก มักมีโ มเ ม้ น ต์ส วี ท หวานกับแ ฟ น ห นุ่ มตำ ร ว จสุดหล่อ ยิว ฉัตรมงคล

แถมตั้งแต่ไปอั พไ ซส์มามีค ว า มเ ซ็ ก ซี่เพิ่มขึ้นท วีคู ณ หลายคนสั งเ ก ตเห็นถึงค ว า มอ ว บขึ้นของเจนนี่

จนอ ดส ง สั ยไม่ได้ ว่าสาวเจนนี่นั้นกำลั งจะมีข่ า วดี สาวเจนนี่ก็ไม่ป ล่ อ ยให้บ ร รด าแฟนๆต่างส งสั ยกันนาน รีบมาพูด ถึงประเ ด็ นดั งกล่ า วทันทีว่า

ตนเพิ่งไปเ ส ริ มค ว า มง า มอั พไ ซ ส์มา และช่วงนี้ไม่ได้อ อ กงาน เลยมีเวลาน อ นมากขึ้น หนุ่มยิวกับแ ฟ นค ลั บต่างซื้อแต่ข อ งโ ป ร ดมาให้ เลยกินเ ย อ ะเ กิ นไป

หมอก็ไม่ให้อ อ ก กำ ลั งก า ยอีก ยังไม่ได้ท้ อ ง แค่อ้ ว นขึ้น ถ้าท้ อ งจ ริ งจะรีบบอกทุกคนนะ

ล่าสุด สาวเจนนี่ รัชนก และแ ฟ นหนุ่ม ยิว ฉัตรมงคล ได้มาเ ปิ ดใ จผ่านร า ยก า รคุยแ ซ่ บโ ช ว์ถึงเรื่อนี้ เพื่อยื นยั นอีกครั้ง

ซึ่งสาวเจนนี่ เผยว่า ถ้าท้ อ งก็จะรีบบอกกับทุกคนเลย เพราะตนนั้นก็อยากมีลูกอยู่แล้ว และแม่ก็อยากอุ้ มหลาน

โดยตนตั้งใจจะมีลูกตอนอายุ30 ตอน นี้ก็ป ล่ อ ยตามธ ร รม ช า ติ แต่ท้ อ งก่อนแ ต่ งก็ได้ ไม่ได้ติดอ ะไ ร

หลังจากนั้นเล่าไปถึงช่วงที่คบกับยิวแรกๆ เคยคุยกับยิวไว้แล้ว ถ้าเกิดเราสองคนคบกันเกิน 3เดือน อยากให้ปล่อย

เนื่องจากส่วนตัวอยากมีลูกมาก และเราก็คุยกันมาต ลอ ดกับเรื่องนี้ แถม เ ว ล าอ อ กงานก็พูดต ล อ ด

อีกอย่างต อ น นี้เราก็พร้อมหมดแล้ว วันนี้ (27/09/64) เราส อ งค นคบกันได้ 4 เดือนพอดี อย่างที่พูดในต อ นแ ร กว่า

เดือนนี้ป ระจำเ ดื อ น มันยังไม่ม า แล้วยังไม่ได้ต ร ว จ ถ้าต ร ว จแล้วผลอ อ กมาเป็นไงจะรีบบอกทุกคนนะ

มาทางด้านหนุ่มยิว วัย 22 ปี เจ้าตัวก็ยื นยั นพร้อมที่มีลูกแล้วเช่นกัน แม่เกดไฟเขียวแล้ว เพราะถูกใจตั้ งแ ต่ค รั้ งแร กที่เจอ

ส่วนน้องสาว ลิลลี่นั้น ช่ วงแ ร กก็ยังมีอ าก า รห่วงพี่สาว แต่ก็ต้องเ ค า ร พการตั ดสิ นใ จ

ทั้งนี้เจนนี่ได้เผยถึงเรื่องงา นแ ต่ ง ที่ตอนแรกตั้ งใ จจะจั ดช่วงเ ดื อ นสิ งห าค ม แต่ด้วยสถ า นก า ร ณ์ช่วงนั้นมันห นั กมาก ก็ต้องเ ลื่ อ นออกมาก่อน ต้องรอดูปี ห น้ าอีกที

เจนนี่ -ยิว

เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

หนุ่มยิว

Leave a Reply