บอสใหญ่หลอกขายมือถือ พิยดา เข้ามอบตัว

ด่วน!! มอบตัวแล้ว นางสาว พิยดา พร้อมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

สืบเนื่องจากนางสาว พิยดา ทองคำพั นธ์ บอ สใ หญ่ของ ร้ านข ายมือ ถื อ PhonebyMin t

ที่ถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับก ารฉ่ อโก งค่าโ ทรศัพ ท์มื อ ถือ ทำให้มีผู้เสี ยหายไปมากกว่า 5 0 0 รายเลยทีเดียว

อีกทั้ง ชื่อของเธอ ทำให้พู ดคนส นใจอย่างมาก จากข่าวที่เธอได้หล อกล วงขายมือถือให้กับเ ด็กวัย 14 ปี

จนทำให้ เด็กรา ยนั้นเกิดสถา วะการเค รียดจนทำให้ ถึง แก่ชีวิ ตไปอย่ างกระทันหัน

ทำให้ช าวเน็ ตได้แ ห่เข้าไปขุด ประวัติของเธ อม าแ ฉ และผู้เสี ยหายหลายราย อีกทั้งเ ธอมีเงิ นหมุน กว่า 3 5 ล้ านบ าท

จากการราย ล่ า สุดสุด นส.พิยดา วัย 19 ปี เธอได้เข้ามาหมอบตัว ที่กองบังคับการตำรวจภูธรเชียงให ม่

โดยล่าสุด เ ธอได้ปฎิเส ธทุกข้ อกล่ าวหา พร้อ มทั้ งยืน ว่า ไม่ได้หล อ กเด็กชา ย วัย 1 4 รายนั้นที่เป็ น ข่าว

และยืนยันว่า ไม่มีส่ว นเ กี่ ยวข้อง หรือรู้จั กอีกส องผู้ต้ องห า ที่ถูกรว บตัวก่อ นหน้ านั้น ที่ไ ด้จ้ างเปิ ดบั ญชี

โดยเธอได้เ ผยว่า ธุ รกิจมื อ ถือ เ ธอได้ปิดกิจก ารไปน านกว่าปีแล้ว แต่รายได้ที่เธอมีมาจากการค้าขายออ นไล์นเพีย งอย่ างเดี ยว

ภาพของผู้ต้องหาวัย 19

ภาพของ นางสาวพิยดา

Leave a Reply