เปิ้ล นาคร ลุยน้ำท่วม เข้าช่วยสาวท้องแก่

ถืว่าเป็นอีกนึงครอบครัวที่มักสร้างเ สี ย งเฮฮาให้กับแฟนๆ สำหรับนักแ ส ด งหนุ่ม เปิ้ล นาคร และภรรยา จูน กษมา มีลูกด้วยกันถึง 4 คน หรือ 4 ออนั่นเอง

ล่าสุดทางด้านเปิ้ล นาคร ได้พาภรรยา จูน ออกมาช่วยเห ลื อป ร ะ ช า ช นที่เดื อ ดร้ อ นจากน้ำท่ ว มฉั บพ ลั น ที่จังห วั ดล พบุ รี

โดยส าเ ห ตุเกิดจากฝนตกห นั กติ ด ต่อกันเป็นเ ว ล าห ลา ยวัน จนทำให้เกิดน้ำป่าไห ลล้นทะลั กเข้าห มู่บ้ า น

และถนนทางเข้าออกหมู่บ้านบริเวณต.วั งจั่ น อ.โ ค กสำโ ร ง จ.ล พ บุ รี ได้ถูกตั ดข า ด บ้านเ รื อ นละแ ว กนั้นถูกน้ำท่วมอย่างร ว ดเ ร็ ว

ต่อมาทางเปิ้ล ได้เผยคลิ ปผ่านทางอินสตราแกรมของตนเอง ที่เข้าช่วยเ ห ลื อห ญิ ง ส าวที่กำลังท้ อ งแก่

ออกจากพื้นที่ มาอยู่ตรงที่ป ล อ ดภั ย และรอเ ว ล า ค ล อ ดลูก ทั้งนี้ เปิ้ลก ล่ า วว่า ส ถ าน กา ร ณ์ยะงห นั กขึ้ นต่อเ นื่ อ ง

ถนนถูกแ ร งน้ำพ ลั ดจนขาด ไม่ส า ม า ร ถสั ญจ รไป มาได้ และมีสาวท้ อ งแ ก่ ที่ใกล้จะค ล อ ดแล้ว ต้องรีบพาออกจากพื้ น ที่ด่ ว น

ซึ่งทางเดียวที่จะอ อ ก มาจากตรงนั้นได้ คือ เ จ็ ตส กีเท่านั้น เพราะมีก ระแ สน้ำ เรือป ก ติจึงวิ่งไม่ได้

มันเกิดจากฝ นต กห นั กต ล อ ดทั้งคืน มันห นั กขึ้นเรื่อยๆ ทิ้งท้ายว่า มาช่วยตั้งชื่อน้อง จะชื่ออ ะ ไ รดี

เมื่อได้เ ผ ยวี ดี โ อดั ง ก ล่ า วออกไป ทำให้บรรดาแฟนค ลั บและชาว เน็ตต่างเข้ามาชื่ นช มการทำค ว า มดีของสองส า มี ภ ร รย า และทีมงาน

พร้อมทั้งอ ว ยพ ร ให้สาวท้องนั้นป ล อ ดภั ย และต้องขอบคุณแ ท นช า วบ้ า นแถวนั้น

ค อ มเ ม้ น ต์แฟนๆ

เปิ้ล นาคร

ครอบครัวเปิ้ล

Leave a Reply