เตรียมรอรับ คนละครึ่งเข้าอีก 1,500 ตุลาคมนี้ พร้อมเงื่อนไขรับทีเดียว 3,000 บาท

คนละครึ่งรอบ 2 เข้า 1 ตุลาคมนี้ 1,500 พร้อมวิธีรับทีเดียว 3,000 กับผู้ที่ลงท ะ เ บี ย นใหม่และได้รับสิ ท ธิ

เมื่อวาน 29 ก.ย 64 ทางด้านผู้อำ น ว ย การสำ นั กงา นเ ศ ร ษฐกิ จการค ลั ง ได้เผยว่า โครงการคนละครึ่งระยะที่ 3

มีผู้เข้าร่วมโ คร ง การทั้งหมด 27 ล้านคน แต่มีผู้ใช้สิทธิ 24.32ล้านคน และมีผู้ที่ใช้สิทธิยอดเ งิ นครบ เพียง 10ล้านคนโดยประมาณ

ต่อมามีการเผยว่า ทางก ระท ร ว งการค ลั งจะทำการโ อ นเ งิ นให้กับผู้ที่ได้รับสิ ท ธิของโครงการค นละค รึ่ ง

เพิ่มอีก 1,500 บาท ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งเ งิ นนี้จะถูกนำไปรวมกับส่วนที่เ ห ลื อของรอบแรกอย่างอั ตโ น มั ติ

และในส่วนของผู้ที่ลงท ะเ บี ย นใหม่และได้รับสิ ท ธิของระยะที่3นั้น ภายหลังวันที่1 ตุลาคม จะได้รับเ งิ นทั้งหมด 3,000 บาท

โดยมีข้อมูลเ พิ่ มเ ติ ม บุ ค ค ลที่ได้รับสิ ท ธิโครงการคนละครึ่งของระยะที่3 และโครงการยิ่ งใ ช้ยิ่งได้

ที่จะใช้สิ ท ธิซื้ออ า ห า รและเ ค รื่ อ งดื่ มจากร้านที่ได้เข้าร่วมโครงการ โดยผ่านทางบริการเดลิเวอรี่ จะเริ่มเปิดให้

บริการตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2564 ในช่วงเวลา 06.00 น. – 20.00 น. ของทุกวัน เพื่อเป็นการสร้างค ว า ม ส ะ ด ว กให้แก่ประช า ช น

และส อ ดค ล้ อ งกับส ถ า นก าร ณ์ โ ร ค ร. ะ บ .า. ดในตอน นี้ ยังเป็นช่วยเ ห ลื อและการก ร ะ ตุ้ นเ ศ ร ษ ฐกิ จการใช้จ่ายให้ขยายตัวมากขึ้น

เนื้อหา

คนละครึ่ง

เตรียมพร้อม

Leave a Reply