ฮันนี่ ภัสสร ถูกส่งตัวเข้ารพ. ด่วน

นั ก แ ส ดง รุ่ นใ ห ญ่อย่าง ฮันนี่ ภัสสร ที่เคยได้รับร า ง วั ลข วั ญใจช่างภาพในการป ร ะ ก ว ด

น า ง ส า วไทยปี 2531 และได้ก้าวเข้าสู่ว ง ก า รบั นเ ทิ งได้เป็นนั ก แ ส ด งที่มีผ ล ง า นม า กม า ย

แต่แล้วอยู่ๆก็เกิดเ ห ตุก า ร ณ์ที่สร้างค ว า มต ก ใ จและเ ป็ นห่ ว งให้กับบ ร ร ด าแฟนค ลั บเป็นอย่างมาก

สำหรับนั ก แ ส ด ง รุ่นใหญ่ ฮันนี่ ภัสสร ที่ได้ออกมาเ ผ ยภาพของตนนอนอยู่บนเ ตี ย งที่โ ร งพ .ย า .บ. า. ลแ พ ท ย์รั งสิ ตผ่านทางไอจีส่วนตัว

โดยระบุว่า เผยถึงส าเ ห ตุที่ต้องเข้าแ อ ดมิ ดด่วน เป็นเพราะว่า ตนนั้นมีอ า ก า รป ว ดท้ อ งมาก จนเริ่มรู้สึ กว่าท นไ ม่ ไ ห วแล้ว

พอเ ห ม าะกับเพื่อนสาวคนส นิ ท พี่กุ้ง รวงทอง โทรเข้ามาหาตนพ อดี จึงบอกให้พาตนไปหาห ม อหน่อย

ขอบคุณเพื่อนที่รีบพามาส่งรพ. พอมาถึง ก็นึ กขึ้ นได้ว่าตนมีป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ จึงติ ดต่ อไปหา

พลอย ธัณยพร ที่ทำงานที่ไ ท ยป ร ะกั น ชี วิ ต เพราะตนน่าจะต้องน อ นที่รพ.อย่างแน่นอน

ทางด้านพลอยก็ได้เป็นธุระและจัดการให้เรีบร้อยทุกอย่าง และขอบคุณหมอ บุ ค ค ล า ก รที่ร พ.ที่ตนเข้ารั ก ษ าตัว

ได้รั บการดู แ ลเป็นอย่างดี พร้อมทั้งทิ้งท้ายว่า อ า ก า รปวดท้ อ งเกิดจาก อาหารเป็ นพิ. ษ กระเ พ าะอาหารอั กเ ส บขั้นรุ นแ ร ง

อ า ก า รดีขึ้นมากแล้ว อานเป็นเ พ ร าะได้กำลังใจดีจากส า มีบี๋ ธีรพงศ์และลูกชายสุดห ล่ อ อินดี้ อินทัช แล้วตอน นี้ส าม าร ถก ลั บมาพั กฟื้ นที่บ้านแล้ว

ไอจีฮันนี่

ฮันนี่ -บี๋

ฮันนี่ ภัสสร

Leave a Reply