ต่าย สายธาร เผยลูกสาวคนเดียว น้องน้ำฝน อยู่เคียงข้างตลอด หลังเหลือกันอยู่ 2 คน

สำหรับอ ดี ตน า งเ อ กที่ผันตัวเป็นจิ ตอ า ส าเต็ มตัว อย่าง ต่าย สายธาร ที่มีด ร า ม่ าหนัก ในกรณีที่ถูกว่า

ไม่กลั บไปดูแลพ่อแม่ แถมแม่ก็ป่ ว ยหนัก จนต่ายท นไ ม่ไ ห ว เลยต้องออกมาพูด ถึงป ระเ ด็ นดังกล่าวไม่รู้จริงก็อย่าพูด

และต่อมาได้มีเ ห ตุก า ร ณ์ที่สร้างความเ สี ยใจอย่างหนักให้กับต่าย เพราะต่ายได้สู ญเสี ยคุณแม่ไปอย่างไม่มีวันก ลั บ

แต่ก็เหมือนถูกฟ้าก ลั่ นแ ก ล้ ง เพราะยังมีความเ ศ ร้า ที่เ สี ยคุณแม่ไปอย่างกะทันหัน ก็ต้องมารับรู้ว่าตนเอง ต ร ว จ พ บว่า

ตนเองมีเ นื้ อ ง อ กที่ม ดลูกและเ ต้ านม ซึ่งก่อนหน้านี้ ทางด้านต่าย สารธาร ได้เผยคนที่อยู่ข้างๆต ล อ ด ตอนที่ไปรับคุณแม่ นั่นคือ น้องน้ำฝน ลูกสาวคนเดียวของเธอ


ล่าสุด ต่ายได้โ พ ส ต์รูปคู่ของตนกับลูกสาว ระบุ คิดถึง เราจะผ่านๆไปด้วยกัน และทั้งนี้ยังมีการเ ล่ าเกี่ยวกับ น้องน้ำฝน นั่นเป็นลูกบุ ญ ธ ร รม

ที่ตนขอมา เ ลี้ ย งตั้ งแ ต่น้องยังอยู่ในท้ อ ง ซึ่งเป็นลู ก ข อ งพี่ เ ลี้ ย งตน เราเลี้ยงมาตั้งแต่ค ล อ ดจนเขาเรียนจบ

แต่ทุกวันนี้เขามาดูแลเรา เรารับมาเ ลี้ ย งเพราะแม่เขาไม่พร้อมที่จะดูแ ล แม่แท้ๆเขามาเ สี ยตอนที่น้ำฝน อายุได้ 3 ขวบ

เราก็บอกกับน้องต ล อ ดว่าน้องคือลูกเรา ตอนประมาณ 5 ขวบได้มีร า ยก า รไปถ่ายทำ เราก็เริ่มบ อ กเขาว่าเขาไม่ใช่ลูกแท้ๆ

คอยอ ธิบ า ยให้เขาฟัง ก็ถามเขาว่าน้ อ ยใ จบ้างไหมที่ไม่ใช่ลูกแ ท้ของแม่ ทุกวันนี้ไม่มีปั ญ ห า ถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นคนค ล อ ดออกมา

แต่เราก็รักเขามากแบบลู กค น นึ งเลย และทุ กวั นนี้ที่ทำทั้งห ม ดก็เพื่อเขา เราเห ลื อกันอยู่แค่สองคน

ต่าย สายธาร

น้ำฝน ลูกสาวต่าย

แม่ต่าย -ลูกน้ำฝน

Leave a Reply