โฟกัส ฟาดกลางไลฟ์ หลังถูกทักแรง

เรียกว่าเป็นนั กแ ส ด งที่มีความส า ม า ร ถตั้งแต่เล็ก และโด่งดังจากหนังเรื่องแฟนฉัน สำหรับสาวโฟกั ส จีระกุล

ถือว่าเป็นหนังแจ้งเกิดให้เลย แม้เวลาผ่านไปโตขึ้นเป็นสาวก็ยังมีผลงานมากมาย ให้แฟนๆได้ชมกันอยู่ตลอด

ก่อนหน้านี้ โ ฟกัสได้มีเรื่องกับช า วเ น็ ตกลุ่มหนึ่ง ที่ออกมาสร้างความ เ สี ยหาย ถึงกับต้องเข้าแ จ้ งค ว า มฟ้ อ งร้ อ งไปช่วงเ ดื อ นสิ งห าคมที่ผ่านมา

ล่าสุดได้มีเ ห ตุกา ร ณ์ด ร า ม่าเกิดขึ้นกับ โฟ กั สอีกครั้ง เนื่องจากถูกชาวเ น็ ตพูดวิ จ า ร ณ์ เรื่องรู ปร่ า งของตน

ในผลงานเรื่องร อ งเ ท้ าน า รี ทำนองว่า เป็นถึงน า งเ อ กแต่ทำไมอ้ ว น แต่ด้วยช่วงนี้สาวโ ฟ กั สดูอวบอิ่มขึ้น

จนทำเอาหลายคนทัก และแล้วก็เกิดเรื่องที่ไม่ค า ดฝันขึ้นกลางไ ล ฟ์ของเธอ ซึ่งเป็นการไ ล ฟ์ส ดผ่านเ ฟ ซบุ๊ คของตนเอง

ที่กำลังนั่งกินอาหารปิ้ งย่ า ง ก็ได้มีคนเข้าไปเ ม้ น ต์ถามถึงเรื่องที่เจ้าตัวนั้นอ้ ว นขึ้น จึงเป็นเ ห ตุให้สาวโ ฟ กั สฟ า ดก ลั บกลางไลฟ์ไปแบบจุกๆว่า

ที่อ้ว นก็เพราะกิน ไม่กินก็ไม่อ้ ว น จะส งสั ยอะไ รกันเยอะ ก็เดี๋ยวกินให้ดูกันไปเลย จะได้เ ลิ กถามกัน

ไม่ได้นั่งเฉยๆแล้วอ้ ว น ส ว ดม น ต์ก็ไม่ผ อ มนะ น้ำไม่ลดด้วย ถ้าใครเรียกอ้ ว นอีก ต บ ป า กนะตามอ า ยุเลย

เนื้อหา

โ ฟ กั ส

จีระกุล

Leave a Reply