ฟิล์ม รัฐภูมิ เรื่องลูกไม่เคยคิดเสี ยใจ ลั่นถ้าไม่มีวันนั้น ก็คงไม่มีวันนี้

สำหรับนั กร้ อ งและนักแ สด งชื่อดัง อย่างฟิล์ม รัฐภูมิ ตอนช่วงปี 2553 ที่มีประเด็นข่าวทำกับอ ดี ตนักแ ส ดง แอนนี่ บรู๊ค ท้ อ ง

และฟิล์มได้ให้การย อ มรับค บห ากันจริง แต่ไม่ยังไม่รับเป็นลูก เนื่องจากอยากให้ต ร ว จดี เ อ็ นเอก่อน จนในที่สุดเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกฟิล์ม รัฐภูมิ

จากนั้นฟิล์มก็เริ่มเงี ย บหายไปจากวงก า รบั น เ ทิ ง เพราะไปเรียนต่อที่อังกฤษ จึงไม่ได้รับงานแ ส ด ง

ล่าสุด หนุ่มฟิล์ รัฐภูมิ ได้เดินทางไปที่ร้านอาหารของ อี๊ด โปงลาง และมีการพู ดคุ ยเกี่ยวกับชี วิ ตหนุ่มฟิล์ม โดยถามว่าช่วงที่เป็นด า ร า

มีเรื่องราวอ ะ ไ รที่ไม่อยากให้เ กิ ดขึ้นกับตัวเองไหม ทำเอาหลายคนคิดไปถึงที่เป็นข่ า วใหญ่ ลูกใคร?

แต่ตอนนั้นตัวฟิล์มรู้ตั้งแต่แรกแล้ว ก็เลยไม่ได้เ ค รี ย ดกับเรื่องนี้ และไม่เ ค ยคิดว่าถ้าย้ อ นกลั บไปได้จะไม่ให้มันเ กิ ด แต่ต้องข อ บคุณวันนั้นต่ า งห า ก

เพราะถ้าไม่เกิดเรื่องราวในวันนั้น อาจไม่มีตนในวันนี้ก็ได้ มันทำให้เราโตขึ้น เราถูกพั ก ง า น 2 ปี ก็เลยตั ดสิ นใ จไปเรียนต่อจนจบป.โท

มีเพื่อนเ ย อ ะขึ้น แถมมีธุ รกิ จเพิ่มอีกมากมาย ถ้าเรื่องนั้นไม่เกิดขึ้น ก็คงยังใช้ชี วิ ตอย่างป ระ ม า ท ร้องเ พ ล ง เล่นล ะ ค รไปเรื่อย

ที่สำคัญเ กิ ดโ..ค.. วิ. ..ดแบ บ นี้ ก็อาจไม่มี เงิ นดูแ ลพ่อแม่ ไม่มีงานสำ ร อ ง เรารู้สึกดีมากกว่าที่เจอเรื่องวันนั้น

อีกอย่างเราอยู่บนความถู กต้ อ ง มันก็ไม่มีอ ะไ รที่อย า กจะย้อนก ลั บไป

ต่อมาฟิล์มได้เผยถึงปัจจุบันว่า ตนนั้นมีธุ ร กิ จมากมาย และธุร กิ จที่เคยเปิดมา 10 ปี แต่ที่ปิดไปเพราะ โ.. ค วิ.. ..ดนั่นคือ บ ริ ษั ททัวร์ กำลังจะเปิดอีกครั้ง

ฟิล์ม รัฐภูมิ

ฟิล์ม – อี๊ด

อี๊ด โปงลาง

Leave a Reply