อุทาหรณ์ อดีตนักร้อง นาธาน โอมาน เปิดใจก่อนจากไป

รับรู้ สึกผิ ดกับเพื่ อน!!นาธาน โอมาน อดี ตนั กร้ อง เปิดใจก่อ นที่จะจ ากโล กไป

สำหรับเขาคนนี้ ที่เคยเป็นอดีตนักร้องชื่อดังอย่าง นาธาน โอมาน เจ้าของฉายา จอมลวงโลก

ที่เจ้าตัวนั้นได้ จากไปอย่างสงบด้วยไว 4 5 ปี ด้วยโ ร ค โ ล หิ ต จ า ง หลังจากที่ได้มีการเข้ารักษาอยู่นาน

ล่าสุด พิธีก รชื่อดั ง อย่าง หนุ่ม ค งกระพัน ได้เผยค ลิ ป ในอดีตอย่างราย การ คุยคุ้ ยคน

โดย นาธาน ให้บทสัมภาษณ์กับทา งราย การ ถึงเรื่อ งรา วชี วิต กับคำ ว่า ศรัทธาข องกา รโกห ก

ด้วยตลอดชีวิตของ เขาที่ได่อยู่ในวงการบันเทิง เขายอมรับว่าใช้ชีวิตกับคำว่าโกหกอยู่ซะส่ว นให ญ่

เริ่มต้นตั้งแตโอ กาสข องการ เข้าไปแสด งหนังให้กับฮอ ลลี่วูด ทำให้โป๊ะแตก ต่อมาก็เจอคดีฉ่ อโกงในฐาน ะหุ้ นส่วนร้านอาหาร

และอีกหลาย คดี ได้ตา มมา ทำให้เจ้ าตัว นั้ น ถูกศ าลสั้งจำคุ กเป็ นเวล า 2 ปี

เจ้าตัวได้เผยว่า สิ่งที่มันซึ มซั บเข้ามาจากการโก หก ทำใหเจ้าตัว มองว่า สนุก ดี บวกกั นทำให้ตั วเอ งมีตั วต นในว งการ

อยากขอโทษเพื่ อนสนิท อย่าง โดนั ท มนั สนัน ท์ ที่เป็นอีกค นที่เป็นค น ดีม าก

แม้แต่ ปาล์มมี่ อีฟ ปานเจริญ ก็ยังถูกนาธ าน ห ลอกเป็นเรื่ องร าว เมื่อปา ล์มี่อย ากไปเที่ ยวเนปาล 1 เดือ น

โดยเจ้าตัวก็พาไป โดยที่เจ้ าตัวก็ไม่รู้จั กอะไรเกี่ย วกับเนปาลเลย รู้สึ กผิดที่โก หกต ลอดระย ะเวลาที่ผ่านมา

เพราะคำว่าศรัทธาขอ งการโ กหก มันทำให้ค นดีๆ ได้เดิ นออกจ ากไปจากตัวข องเข าทีละคน

ทิ้งท้ายด้วย ถ้ามีโอกาส อยากจะไป ขอโทษ กร าบ ดู๋ สัญ ญ า/ ต้น ลาวัล ย์ และอีกห ลายๆค นที่ทำ ไม่ได้ไว้

ภาพของ นาธาน โอมาน

***คลิกเพื่อชมคลิ.ป***

Leave a Reply